Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30 юни 2018 г. е 4 637 594 души, като нараства на годишна база с 2.45 на сто, съобщава Комисията за финансов надзор.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към средата на 2018 г. са акумулирани нетни активи на стойност 13 107 047 хил. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2017 г. нетните активи на пенсионните фондове се увеличават с 11,80 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото полугодие на 2018 г. възлизат на 92 736 хил. лв. и нарастват с 4.48 на сто в сравнение със съответния период на предходната година. Нетният финансов резултат /печалбата/ на дружествата към 30 юни е 2018 г. е в размер на 33 188 хил. лв.