От 1 юли 2017 година Българската народна банка (БНБ) ще изчислява по нов начин индекса за сделките с овърнайт депозити, съобщиха от Централната банка. За целта ръководдството на БНБ прие Методика за изчисляване на индекс за сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар ЛЕОНИА Плюс.