Те са от изследване на безработните лица между 15-64 г. в ЕС. По този показател сме в еднакви позиции със страни като Латвия и Естония, при среден показател за ЕС от 48,7 на сто.

По данни на НСИ у нас през 2016 г. е имало 245 хиляди безработни, което на практика означава, че повече от 134 000 безработни /55 процента/ са живели в риск от бедност през този период. Общата заетост у нас през тази година е била 2,9 млн. души, а лицата извън работната сила са били 1,4 млн. души, сочат данните на НСИ. Според последни актуални данни на Агенцията по заетостта у нас през януари 2018 г. броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, е бил 237 322.

Най-голяма потребност от работна сила, според анализа на Агенцията по заетостта, се наблюдава в следните икономически дейности: преработваща промишленост - 30 процента, държавно управление - 14 процента, търговия - 13 процента, административни и спомагателни дейности - 7 процента, хотелиерство и ресторантьорство - 5 процента.

Най-търсените професии по заявени работни места в бюрата по труда в страната през януари т.г. са били следните: персонал, грижещ се за деца, както и полагащ здравни грижи за хората; машинни оператори; продавачи в магазини; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродните на тях; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; персонал, зает в сферата на персоналните услуги и др.

Европейската статистика отчита, че най-голям дял безработни лица в риск от бедност е регистриран в най-голямата европейска икономика - тази на Германия - 70,8 процента. Според анализа на Евростат обаче, лицата изложени на риск от бедност, са тези, които живеят в домакинство с равностоен разполагаем доход под прага на риска от бедност, който е определен на 60 на сто от средния национален еквивалентен разполагаем доход. Високият национален праг на разполагаем доход в Германия обяснява и високия процент от безработни в риск от бедност. В Литва равнището на безработните в риск от бедност е било 60 процента, в Латвия - 56, в България - 55 на сто, Естония - 54 на сто, Чехия - 52 на сто, Румъния - 51 на сто и др. На другия край на скалата, по-малко от 40 процента от безработните са били изложени на риск от бедност в следните страни-членки на ЕС: Кипър и Финландия - 37 на сто, Франция - 38 на сто и Дания - 39 на сто.

През 2016 г. най-големи различия между дела на безработни и заети лица, изложени на риск от бедност, са регистрирани в Германия - 70,8 на сто за безработните лица - срещу 9,5 на сто за заетите лица, или разлика от 61,3 процентни пункта. В Литва разликата между безработните и заетите лица в риск от бедност е 52 процентни пункта, в Чехия - 48 процентни пункта и в Латвия - 47 процентни пункта. Разликата за риск от бедност между безработните и заетите лица е била значително най-слабо изразена в Кипър - 29 процентни пункта, Франция и Португалия - по 30 процентни пункта, сочат данните на Евростат.