В контекста на климатичните промени и влошаването на състоянието на околната среда, Европа се стреми да бъде първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Тази цел, подкрепена от политики, регулации и инициативи за различни сектори на икономиката и обществения живот, е в ядрото на европейската Зелена сделка. Глобалните кризи от последните години засилват спешността за предприемане на мерки за устойчиво развитие като поставят на допълнително изпитание веригите на доставки и достъпа до суровини.

Минерално-суровинният сектор ще има ключова роля в зеления преход. Добивът на ресурси и материали е основополагащ за производствената индустрия от разнообразни икономически сектори. Наред с предвижданите цели за намаляване на цялостната употреба на ресурси чрез въвеждане на принципите на кръговата икономика, секторът на първичните суровини притежава потенциал за трансформация, който може да даде цялостен тласък на зеления и дигиталния преход. Основният фокус е върху внедряването на иновативни решения и технологии за дигитализация на добивния и преработвателния процес, рециклирането и удължаването на жизнения цикъл на материалите.

"Първичните суровини са фундаментален компонент за нашето възстановяване, както и за зеления и дигиталния преход"

Мария Габриел, Европейски комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж

Стимулирането на иновациите в минерално-суровинния сектор е ключов приоритет за ЕС. Чрез Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) и в частност общността за знания и иновации в сферата на първичните суровини EIT RawMaterials, ЕС обединява усилията на бизнес, университети и научни институции в мрежа за развитие на иновации, обмен на опит и добри практики и изпълнение на международни инициативи за трансформация на сектора.

EIT RawMaterials е паневропейски консорциум със над 300 партньора. Общността действа като проводник на стратегическите цели на ЕС в сектора и засилва иновационния потенциал на Европа чрез предоставянето на финансов ресурс и среда за международно сътрудничество в разработването и изпълнението на иновационни проекти. EIT RawMaterials инвестира в бъдещо поколение иноватори в минерално-суровинния сектор чрез образователни инициативи в училища, университети и индустрията. Не на последно място, ЕIT RawMaterials подкрепя развитието на иновативни стартиращи компании в сектора, като предоставя достъп до международни състезания и менторска подкрепа за развитие на бизнес.

"Първичните суровини са ядрото на стратегическите технологии и преходът към зелена и кръгова икономика в ЕС. Днес само малка част от необходимите суровини се произвеждат в Европа. Това може да се промени чрез въвеждане на кръгова икономика и иновации в проучването, минното дело, преработката, рециклирането и продуктовия дизайн."

Бернд Шафер, Изпълнителен директор на EIT RawMaterials

EIT RawMaterials е основната движеща сила зад European Raw Materials Alliance (ERMA). ERMA е инициатива на Европейската комисия, която събира заедно представители на публичния и частния сектор, покриващи цялата верига на стойността в сферата на първичните суровини. Основните цели на ERMA са да приобщи заинтересованите страни в диалог за основните предизвикателства и нужди пред сектора на първичните суровини, да представя гледната точка на индустрията при стратегическото планиране на политиките на европейско ниво и да подкрепи реализирането на ключови мащабни проекти чрез специално разработена инвестиционна платформа. Членствтото в ERMA e безплатно и отворено към широк кръг от заинтересовани страни от различни региони, като за момента от България има само един член.

Развитие на иновации за минерално-суровинния сектор в България

EIT RawMaterials има своето представителство в България в лицето на Клийнтех България. Организацията е дългогодишен представител на EIT в страната и работи с различни заинтересовани страни като осигурява достъп до международни мрежи и финансиране на проектни идеи.

От 2021 г. Клийнтех България действа като национален бизнес инкубатор за EIT Raw Materials и предоставя възможности за предприемачески екипи и иноватори да участват в международни състезания и формати. Съвместно с Минно-Геоложкия Университет "Св. Иван Рилски" Клийнтех България организира различни формати за студенти и преподаватели с цел изграждане на знания и умения за предприемачество и повишаване на участието в международната мрежа на EIT RawMaterials. През 2023 г. предстоят многобройни интересни възможности като отворени покани за кандидатстване за стартиращи компании и предприемачи, разработване на проектни предложения за засилване на връзката наука-бизнес и поредица от срещи с местната екосистема.

Актуална информация се публикува в каналите на Клийнтех България в социалните мрежи: