Когато Фонд ФЛАГ представи в края на 2022 година проекта FLAG-FICET, бъдещият финансов инструмент изглеждаше като амбициозна заявка за подкрепа на българските общини в прехода им към чиста енергия. Днес, няколко месеца по-късно, работата по структуриране на инструмента е в напреднала фаза, включително и с проучване на чуждестранния опит и научените уроци на сходни инструменти в страните от ЕС.

В началото на месец май 2023 г. Фонд ФЛАГ и Португалският Фонд на фондовете -IFRRU 2020** - един от най-мащабните фондове, управляващи финансови инструменти за градско развитие и енергийна ефективност, подписаха Протокол за сътрудничество. Документът цели насърчаване на споделянето на знания между двете институции относно финансовите инструменти за градско възстановяване и енергийна ефективност. Всичко това включва споделяне на опит в управлението на различни източници на финансиране, държавни помощи и обществени поръчки, форми на съгласуване с други заинтересовани страни, маркетинг и комуникационна стратегия.

Това сътрудничество изглежда логично, тъй като двете организации имат сходна мисия в подкрепа на устойчивото градско и регионално развитие. То обаче едва ли би се случило, ако зад ФЛАГ не стояха добрите практики и реализираните проекти за градско развитие по инициативата JESSICA и Фонд за устойчиви градове. Нещо повече, проект FLAG-FICET създава основа за съвместната работа между двете институции в подкрепа на проекти за енергийна ефективност с планиране на участия в инициативи или събития, обмен на добри практики и опит.

Подкрепа. Сътрудничество. Консултации

Какво всъщност стои зад FLAG-FICET? Проектът "ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия" (FLAG FICET) има за цел да разработи, демонстрира и популяризира иновативен финансов инструмент, структуриран в рамките на Фонд ФЛАГ. Основната задача на този инструмент е да предоставя подкрепа за общински инвестиции за преход към чиста енергия в сътрудничество и консултации с голям брой заинтересовани страни.

Преходът на местните власти към чиста енергия е заложен в целите на Европейския зелен пакт. Едва ли обаче някой се залъгва, че това е работа за ден, месец или година, и че пред нея пътят е гладък. Напротив, общото осъзнаване е, че пред този дълъг и комплексен процес стоят сериозни предизвикателства.

Финансовият ресурс за енергийната ефективност на сградите и мерките за ВЕИ е значителен, съществуват пазарни бариери за достъп до финансиране на проекти за преход към чиста енергия, необходима е целева техническа помощ за изготвяне на проекти за преход към чиста енергия.

Тук се включва и FLAG-FICET с отговори на тези предизвикателства чрез

- осигуряване на техническа подкрепа за структуриране на пилотни проекти по схемите за финансиране;

- осигуряване на финансиране на пилотни проекти с подготвени проектни предложения, обвързани с постигане на амбициозни нива на енергоспестяване и декарбонизация;

- създаване на специализирано звено във Фонд ФЛАГ за зелени инвестиции, което да оказва техническа помощ за разработване и изпълнение на инвестиционни проекти;

- утвърждаване на работещ модел за координация и консултация с широк кръг от заинтересовани страни по проекти на местните власти за преход към чиста енергия.

За по-добра градска среда

Усилията на проекта FLAG-FICET са насочени към бъдещето и перспективата градската среда, която ни заобикаля, да бъде по-устойчива и хармонична. А промяната започва на местно ниво. Затова и общите цели на проекта поставят акцент върху подпомагането на българските общини по пътя им в прехода към чиста енергия в няколко направления:

- в подготовката им за посрещане на предизвикателствата в областта на изменението на климата чрез инвестиции в чиста енергия;

- в повишаване на информираността им в областта на прехода към чиста енергия и възможностите за финансиране на зелени инвестиции;

- в изграждане на капацитет в рамките на Фонд ФЛАГ за разработване, оценка и финансиране на общински проекти за преход към чиста енергия;

- в мобилизиране на финансов ресурс за подпомагане на инвестиции за зелен преход на българските общини през следващото десетилетие.

Кои са потенциалните проекти?

И ако дотук говорихме за прехода към чиста енергия като общо понятие, време е да влезем в детайл. Какви биха били тези общински проекти, които могат да се възползват от подкрепа през FLAG-FICET? Широкомащабният финансов инструмент в рамките на Фонд ФЛАГ акцентира върху миксиране на различни източници на финансиране и иновации за преход към чиста енергия в областите:

- енергийна ефективност на общински сгради, административни, социални, културни и образователни институции, включително монтаж на соларни системи на покривите им;

- възобновяеми енергийни източници, включително проучване на възможностите за реализиране на проекти на енергийни общности и за изграждане на соларни системи/паркове, дори върху рекултивирани общински депа;

- оползотворяване на разпологаемия потенциал от минерални води, териториални хидротермални богатства и възможности за чиста геотермална енергия;

- други области на преход към чиста енергия, като въвеждане на енергийно ефективно улично осветление, комбинирано производство на биомаса и водород, енергийно ефективен градски транспорт.

Aко сте представител на община и имате идея или готов проект, който влиза в някоя от посочените тук сфери, и търсите начин за осъществяването му, свържете се с екипа на Фонд ФЛАГ и задайте своите въпроси на: [email protected].


*Повече за FLAG-FICET

Проектът FLAG-FICET е одобрен за финансиране по програма LIFE, схема LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA - Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments. (Техническа помощ за преодоляване на пазарните ограничения за устойчиви енергийни инвестиции). Помощ за развитие на проекти (PDA) е фокусирана върху осигуряване на техническа помощ за предприемане на амбициозни и мащабни инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Проектни инициатори са Фонд ФЛАГ - координатор на проекта, Клуб "Икономика 2000" и Институт за икономически изследвания при БАН. Продължителността на проекта е 36 месеца с начало 1.10.2022 г.


**Повече за IFRRU 2020

IFRRU 2020 (Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas) е създаден през юли 2015 г. като Фонд на фондовете на Португалия, обединяващ финансиране от 8 регионални оперативни програми. Към финансирането от осемте програми е добавен финансов ресурс от Европейска инвестиционна банка, Банката за развитие на Съвета на Европа (CEB) и от националния бюджет. IFRRU 2020 приключи 2022 г. с 440 подписани договора, съответстващи на 1,428 милиона евро инвестиции за цялостна рехабилитация на сгради и подобряване на техните енергийни характеристики.


Материалът е предоставен от Фонд ФЛАГ.