ЕРМ Запад и Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ организираха изрисуване на жилищен блок като част от проекта "Живот за птиците". Художниците от "140 Идеи" изрисуваха стена на блок, намиращ се на централно място в град Белене. Стенописът е с акцент върху къдроглавите пеликани, които от 2016 г. гнездят в Природен парк "Персина" и които често стават жертва на сблъсък с въздушни електропроводници. С цел да защити живота на птиците ЕРМ Запад постави 335 дивертора в близост до гнездовата колония на остров Персин. Диверторите правят въздушните електропроводи видими за птиците дори при лошо време.

снимка: Електрохолд

На стенописа са изобразени още големият воден бик и земеродното рибарче.

Целта на настоящата инициатива е да популяризира проекта "Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България" (LIFE16 NAT/BG/000612"), който се реализира в специално защитени зони от мрежата Натура 2000 и включва теренни проучвания, създаване на прототип за безопасни за птиците стълбове, осигуряване на възможности за безопасно гнездене, монтиране на защитни и маркиращи съоръжения и други дейности за опазване на живота на птиците, уязвими при досега с електроразпределителната мрежа.

Проектът се финансира от програма LIFE на Европейската комисия.

 

* съдържание на Електрохолд