На 11 май 2020 г. се очаква да бъде обявена процедурата за подбор на проекти и отпускане на безвъзмездна финансова помощ между 3 и 10 хиляди лева за микро- и малки предприятия по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Общият размер на бюджета на процедурата "Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" е 173 милиона лева. Срокът за кандидатстване е 30 дни от датата на обявяване на процедурата.

Ще бъдат финансирани проектни предложения до изчерпване на средствата по процедурата, като проектни предложения, за които вече е изчерпан бюджетът на процедурата, няма да бъдат оценявани. Ще се финансират проектни предложения, които отговарят на обявените критерии - по реда на тяхното постъпване. Поради тази причина е важно заинтересованите предприятия да се запознаят на време с процедурата и да подготвят необходимите документи.

Кои са допустимите кандидати за получаване на безвъзмездната финансова помощ?

 • Това са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Кандидатите трябва да имат персонал до 50 души. В проекта на условия за кандидатстване, който беше публикуван за обществено обсъждане до 22 април, се предвиждаше допустимите кандидати да са само тези, които отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия. За да бъде едно предприятие микро или малко предприятие по смисъла на закона, има изисквания, освен към броя на персонала му и към годишния му оборот или стойност на активите. Така, малки са предприятията, които имат брой на персонала по - малък от 50 души и годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв. или стойността на активите на предприятието да не превишава тази сума. Предстои да видим в обявената процедура дали остават тези изисквания за годишен оборот.
 • Друг важен критерий е датата, на която кандидатите са регистрирани. Кандидатите трябва да са регистрирани преди 1 юли 2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност;
 • Изисква спад в оборота. Кандидатите трябва да имат спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.;
 • За разлика от схемата 60/40 могат да кандидатстват кандидати от всички икономически сектори. Изключение се предвижда, обаче за кандидатите, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.
 • Необходимо е кандидатите да са подали Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП;
 • Налице е изискване за минимален оборот за 2019 г. - 30 хиляди лева.

Всеки ли кандидат може да получи безвъзмездна финансова помощ от 10 хиляди лева?

Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 10 хиляди лева. Заявената безвъзмездна финансова помощ обаче не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г. Това означава, че ако оборотът ви за 2019 г. е бил 45 000 лв, не можете да кандидатствате за повече от 4500 лв. безвъзмездна помощ. Както посочихме, налице е изискване минималният ви оборот за 2019 г. да е 30 000 лв., съответно минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която може да се получи, е 3 хиляди лева. В проекта на условията за кандидатстване, който беше публикуван за обществено обсъждане, се предвиждаше, при установяване на невярно посочени данни по отношение на размера на нетните приходи от продажби, което е довело до получаване на безвъзмездна финансова помощ, която е повече от допустимата, цялата получена помощ да подлежи на възстановяване, в това число и законната лихва. В проекта на условията за кандидатстване се предвиждаше още, че ако един и същи кандидат е подал повече от едно проектно предложение, следва да бъде разгледано само първото постъпило проектно предложение, а за следващите да бъдат издадени решения за отказ за предоставяне на помощ.

Какъв е срокът за изпълнение на проектите?

Срокът за изпълнение на проектите е три месеца.

Какъв е начинът за кандидатстване?

Кандидатстването е по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Поради тази причина е необходимо представляващият кандидата да има валиден квалифициран електронен подпис или пък лицето, което е упълномощено изрично от представляващия, да има такъв електронен подпис. Очаква се да бъдат публикувани указания, включително и видео такива, които имат за цел да обяснят начина за попълване на формулярите и изпращането на документите.

С какви документи е необходимо да се снабдите, за да кандидатствате?

Съгласно най - новата информация процедурата на кандидатстване следва да е максимално облекчена и проверките би следвало да се извършват от Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" служебно. При обявяването на проектите на документите по процедурата, имаше критика, че за собствениците на семеен бизнес би било много трудно да се справят с попълването на набора от документи, които са предвидени за оперативна програма, предвид тяхната специфика и то под заплахата за санкции при деклариране на неверни данни, включително и наказателна отговорност. В проекта на условия за кандидатстване, които бяха представени за обществено обсъждане, се предвиждаше към формуляра за кандидатстване да бъдат приложени:

 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия по образец. Тази декларация предвижда деклариране на данни за брой персонал, годишен оборот, стойност на активите, дали предприятието е независимо, свързано или предприятие партньор, за да бъде определено дали отговаря на критериите за малко и микро предприятие.
 • Декларация за финансовите данни по образец. Образецът на тази декларация включва деклариране на данни, като например, че предприятието не е в процедура по несъстоятелност. В тази декларация се предвижда да се заяви размерът на безвъзмездната помощ, за която предприятието кандидатства; счетоводни данни като например, записан капитал, текуща печалба (загуба), стойност на оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане в лева и стойност на сумарна стойност на оборота през същия месец през 2019 г;
 • Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата - попълнен по образец;
 • Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му), като това се предвиждаше да е неприложимо за кандидатите със седалище на територията на Столична община. Предстои да видим дали за компаниите със седалище в други общини ще продължи да бъде изисквано това удостоверение или информацията ще се проверява по служебен път;
 • Заявление за профил за достъп до ИСУН 2020

Допустими разходи и санкции

Допустимите разходи са тези, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Това могат да бъдат разходи за суровини, материали, консумативи; за външни услуги (в това число и. режийни разходи); за персонал (не се включват разходите обаче, които са подпомогнати, по схемата 60/40). В проекта на условията за кандидатстване беше посочено още, че са недопустими разходите за дейности, които са започнали или физически завършени, или изцяло осъществени преди датата на обявяване на извънредното положение - 13 март 2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени.

Имайте предвид, че съгласно проекта на административен договор, ако извършените разходи впоследствие бъдат признати за недопустими, те подлежат на възстановяване.

*Настоящата статия е публикувана със съдействието на Адвокатска кантора "Данаилова, Тодоров и партньори".