Европейската комисия продължава с още 3 години действието на защитните мита за внос на стоманени изделия за страните-членки - до 30 юни 2024 година. Защитните мерки под формата на 25-процентни мита, които се въвеждат след надвишаване на установените квоти бяха въведени през 2019 г. за 3 години (до 30 юни 2021 г.) и се отнасяха за 26 категории стоманени изделия.

Квотите бяха разработени за всички доставчици на стомана в ЕС, след като САЩ въведоха през март 2018 година вносни мита от 25 на сто за стоманата и от 10 на сто за алуминия. Американските ограничения пренасочиха част от доставките на стомана към ЕС.

Според съобщението, Европейската комисия през януари 2021 г. е получила искане от страни членки да се разгледа възможността за продължаване на мерките предвид запазващият се натиск за доставка на изделия от стомана в региона от други държави, запазващият се свръхкапацитет за производство и липсата на фактори, предполагащи отмяната на митата от 25 % върху стоманата от САЩ.

3e-news.net

Проведеното разследване е показало, че икономическата ситуация в ЕС се е влошила съществено през 2019 г., когато промишлеността е демонстрирала загуби, а всички индекси показват рязка негативна тенденция.

Европейската комисия отбелязва също така, че през 2018-2019 години рентабилността на компаниите от този индустриален сектор е спаднала с 6,1 процентни пункта - до 0,4% в края на 2019 г. Сериозно влошаване на ситуацията се е наблюдавало още преди появата на COVID-19.