"ЧЕЗ Електро България" разпространи относителния дял на всеки енергиен източник в общото количество елестроенергия, продадено от ЕРП-то през 2017 година. Това се прави по силата на Закона за енергетиката и Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката.

От данните се вижда, че енергията, произведена от водно-електрически централи (ВЕЦ) и продадена на населението от ЕРП-то е повече от тази, произведена от АЕЦ "Козлодуй". ВЕЦ-овете са подали 11.19% от тока, -атомната централа-11.18%.

Най-много ток е доставен от ТЕЦ-овете на въглища-45.91%. Ако към тях добавим и ТЕЦ-овете на природен газ и комбинираните, общият процент е над 60.

Централите на възобновяеми енергийни изцточници- вятър и слънце- общо са доставили с 20% повече ток на потребителите на електроенергия от Западна България, отколкото АЕЦ "Козлодуй" . Най-слабо е участието на централи на биомаса- под 2% от доставения ток.

Въпросът, който възниква е-къде отива произведения от АЕЦ "Козлодуй" ток? Ако е за износ, на каква цена го продаваме? Защото в енергийния микс това е електроенергията с най-ниска цена и себестойност.