Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса за застраховането. Измененията, които са свързани с въвеждане на разпоредби на европейски директиви, предвиждат повишаване на стандарта за знания и компетентност, с които трябва да разполагат застрахователите, застрахователните посредници и техните служители.

Предвижда се диференциация на няколко категории застрахователни посредници, като първа категория са досегашните застрахователни посредници (застрахователни брокери и застрахователни агенти), които трябва да отговарят на най-високия стандарт на изискванията за знания и умения, обяснява в мотивите си вносителят - МС. Нова категория са посредници, извършващи разпространение на застрахователни продукти като допълнителна дейност, които подлежат на регистрация и трябва да отговарят на по-ограничени критерии за знания и квалификация.

Тези посредници ще имат по-ограничен предмет на дейност - ще разпространяват единствено застраховки, свързани с продукт или услуга, и няма да могат да предлагат "Живот" и "Гражданска отговорност". 

Предлага се преди регистрация на застрахователен посредник или на посредник, извършващ разпространение на застрахователни продукти като допълнителна дейност, заявителят да разкрива самоличността на съдружниците и акционерите с дял в посредника, който надхвърля 10 на сто, както и на лицата, с които посредникът има тесни връзки, както и че тези съществуващи връзки не възпрепятстват ефективното упражняване на надзор върху посредника.

Такова изискване съществува по отношение на лицензирането на застрахователите и презастрахователите и представлява допълнителна гаранция срещу допускането на пазара на участници, свързани с лица с лоша репутация, които могат да засегнат интересите на ползвателите на застрахователни услуги, посочват вносителите. 

Въвеждат се нови правила за трансграничното извършване на дейността по застрахователно посредничество и за надзора върху него. Предлага се и механизъм за разпределение на правомощията между надзорните органи на държавата членка по произход и на държавата членка по седалището на клона на застрахователния посредник. Надзорният орган на държавата по седалището на клона на застрахователния посредник има преки надзорни правомощия върху дейността на този клон, включително за налагане на санкции и принудителни мерки.

По този начин се създават условия за много по-бърз и ефективен надзор в интерес на ползвателите на застрахователни услуги в приемащите държави членки, се отбелязва в мотивите. 

Като допълнително средство за гаранция на интересите на ползвателите на застрахователни услуги се предлага увеличаване на минималните застрахователни суми на задължителната застраховка професионална отговорност на застрахователните посредници от 2 240 400 лв. на 2 500 000 лв. за всяко застрахователно събитие, както и съответно от 3 360 600 лв. на 3 700 000 лв. за всички събития за една година. 

Предвижда се въвеждането на допълнителни гаранции за защита интересите на ползвателите на застрахователни услуги. Предлага се създаването на забрана за всички разпространители на застрахователни продукти да предвиждат възнаграждения, които създават противоречие със задължението да се действа в най-добрия интерес на ползвателя на застрахователни услуги.

 Предложено е задължение за посредниците да информират ползвателите на застрахователни услуги за това дали в отношенията си с тях действат от името на ползвателя, или от името на застраховател.

Предложено е създаването на задължение за всички разпространители на застрахователни услуги да разкриват характера на възнаграждението, което получават те или техните служители във връзка осъществяваното на разпространение на продуктите. По отношението на застрахователните посредници е въведено задължение да уточняват дали действат на базата на комисионна, дължима от застрахователя, на базата на такса, дължима от ползвателя на застрахователни услуги, или на базата на комбинация от възнаграждения.

Предложено е въвеждане на задължение за всички разпространители на застрахователни продукти да извършват проверка за потребностите и изискванията на ползвателите на застрахователни услуги, както и да предлагат единствено застрахователни продукти, които съответстват на тези потребности.

Предложена е промяна в дефиницията на презастраховането, като е посочено, че тя включва осигуряване на презастрахователно покритие и на институции, попадащи в обхвата на тази директива.

Предлага се актуализирането на минималните размери на застрахователната сума по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, като досегашният размер от 10 000 000 лв. за имуществени или неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт да се увеличи на 10 420 000 лв., а досегашният размер от 2 000 000 лв. за вреди, причинени на имущество - на 2 100 000 лв.