Планирано е на 14 юли Европейската комисия официално да представи "Механизъм за гранична корекция на въглеродните емисии" (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM). Според документа, вариант, на който вече се появи, механизмът ще се въвежда поетапно от 2023 година. Напълно ще трябва да заработи от 2026 година.

Да припомним, че през 2019 година Европейският съюз публикува проекта за "Зелено споразумение", в което за пръв път явно прозвуча идеята за въвеждане на гранични мита за въглеродни емисии, чрез които да бъде санкциониран вносът на въглеродни емисии. Тази стъпка цели да осигури защита на компаниите в ЕС от конкуренцията от страните с по-изоставаща климатична политика и в същото време да стимулира глобалното съкращаване на емисиите от парникови газове.

CBAM ще обхваща както преките емисии - отнасящи се до производствените процеси, "които производителят контролира пряко, включително емисиите от отопление и охлаждане, потребявани при производствения процес", така и косвените емисии като "електричеството, потребявано в процеса на производството на стоки".

Процедурата за изчисляване на емисиите е посочена в Приложение III. В случай на невъзможност за предоставяне на актуални данни в съответствие с методиката за изчисление, ще се прилагат стойности на емисиите по "подразбиране", определени от европейските власти, както е посочено в документа.

Регулирането обхваща стоките, посочени в Приложение I, сред които са цимента, електричеството, торовете, желязото, стоманата и алуминия.

За администрирането на Механизма се създава специален орган - CBAM Authority.

Вносителите ще трябва да се идентифицират и до 31 май всяка година да подават специална декларация за емисии (CBAM declaration). Ще трябва да бъдат предоставяни данни за внасяните стоки, включително "уникален идентификатор, издаден от CBAM", тип и количество.

Предвижда се вносителите да купуват цифрови сертификати (CBAM certificates), всеки от който представлява сам по себе си тон емисии въглероден двуокис, съдържащ се във внасяните стоки.

Цената на сертификатите ще бъде обвързана с цената на разрешителните на въглеродния пазар в ЕС и ще се базира на средна цена на търговете за въглеродните емисии в ЕС за всяка седмица.

3е-news.net