От началото на 2020 г. доставките на природен газ от Русия вече се осъществяват успешно през новата входна точка -Странджа 2/Малкочлар, през Турция. През новата входна точка природен газ получават Гърция и Северна Македония. От 1 януари 2020 г. по трансбалканския газопровод не преминава природен газ. Реверсивният поток, част от концепцията за вертикалния газов коридор, е отворен и при пазарен интерес, по него може да се транспортира природен газ във всички посоки.

Това пише в годишния доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

През 2020 г. доставката на природен газ на пазара в България се е осъществявала от обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД, "Проучване и добив на нефт и газ" АД, "Петрокелтик България" ЕООД и търговци на природен газ, се казва в доклада.

През 2020 г. "Булгаргаз" ЕАД е закупило природен газ за вътрешния пазар съгласно договора от 15 ноември 2012 г. за доставка на природен газ, сключен с "Газпром експорт", договори за покупко-продажба на природен газ с: Kolmar NL B.V., "Протос Енерджи" ЕАД, Vitol Gas and Power B.V., Engie Energy Management Romania SRL, "Петрокелтик България" ЕООД и договор с азербайджанска компания, посочват от КЕВР.

"Булгаргаз" ЕАД е закупило следните количества природен газ от внос и местен добив: от внос - 23 605 367 MWh; от местен добив - 83 322 MWh; закупен на виртуална търговска точка /ВТТ/ - 1 220 950 MWh; по договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране - 128 627 MWh.

"Булгаргаз" ЕАД е продало количества природен газ в България, както следва: по регулирани цени - 11 147 105 MWh; по програма за освобождаване на природен газ - 739 016 MWh; по свободно договорени цени - 12 986 390 MWh; на ВТТ - 9 941 MWh.

"Булгаргаз" ЕАД няма осъществени сделки по свободно договорени цени в качеството му на доставчик на ликвидност и като участник, формиращ пазара. Количествата, които "Булгаргаз" ЕАД е реализирало като търговец на природен газ, са количествата, продадени по свободно договорени цени. Общественият доставчик е продавал през 2020 г. природен газ на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, крайни снабдители на природен газ и на търговци, пише още в доклада на КЕВР.

Добивните предприятия на територията на България са две.

"Проучване и добив на нефт и газ" АД е добило 102 450 MWh природен газ от местен добив, от които 18 633 MWh е продало на един краен клиент, 29 892 MWh - на четири газоразпределителни дружества и 47 386 MWh - на четири търговци на природен газ. За собствени нужди на добивното предприятие са използвани 6539 MWh.

"Петрокелтик България" ЕООД е добило и продало 410 847 MWh природен газ на търговци.

Двете дружества не са предлагали и не са продали количества природен газ на организирания борсов пазар на природен газ, се посочва още в доклада на регулатора.