Въпреки многото предизвикателства през тази година, обемът на лизинговото финансиране расте интензивно като ефект от изоставането в пандемичната 2020 г. и като цяло пазара е във възходящ тренд. Според публикуваната статистика на БНБ за лизинговата дейност към септември 2021г. новия обем бизнес, генериран от лизинговите компании бележи ръст от 25% спрямо същия период на миналата година и достигна нивата от предкризисната 2019-а. Това показва, че въпреки трудностите, фирмите и гражданите продължават да реализират инвестиционните си намерения, подкрепени с лизинг. След предизвикателната заради Covid-19 пандемия 2020 г., голяма част от секторите, които обичайно ползват лизингово финансиране, като транспорт, търговия, производствен и строителен сектор, земеделие и т.н. постепенно се връщат към техния обичаен план за инвестиции. Това коментираха експерти от Българската асоциация за лизинг пред Dir.bg. 

"Влияние върху лизинговия бизнес през тази година оказват и забавените регулярни доставки на транспортни средства, заради нарушения производствен цикъл на автомобилните производители, следствие на глобалния недостиг на някои електронни компоненти. Въпреки това търсенето на лизингови услуги продължава да се увеличава и очакванията са 2021 г. като цяло да бъде една успешна година за лизинговия бранш", разказват от Асоциацията.

Лизингът продължава да бъде предпочитана форма на финансиране от физическите лица при покупка на нов или употребяван автомобил. Търсенето на лизинг от домакинствата е стабилно и през 2021 г., като този клиентски сегмент също бележи ръст, макар и по-умерен. Новите обеми на лизингов бизнес при домакинствата към септември 2021 г. са с 5,4% повече от миналата година.

"Следва да се отбележи, че тук липсата на налични автомобили, заради нарушените вериги от доставки се усеща най-съществено и към момента търсенето изпреварва предлагането", обясниха от бизнес асоциацията.

Новите дигитални решения на лизинговите компании, като електронното подписване на документи, помогнаха клиентите да продължат да имат улеснен достъп до лизингови услуги, въпреки предизвикателствата на кризата от Covid-19.

Въпреки, че все още е значително по-малко от финансовия лизинг, оперативния лизинг през последните години става все по-популярна и предпочитана форма за финансиране от страна на клиентите, най-вече юридическите лица.

"Той най-общо представлява наем на даден актив за определен период от време, след който собствеността не се прехвърля на лизингополучателят, а остава на лизингодателя, за който са и всички отговорности и рискове по този актив. Разпространен е при ползване на различни видове транспортни средства, най-често автомобили", обясниха експертите.

Важно е да споменем, че оперативният лизинг има редица предимства за клиентите, които не възнамеряват да стават собственици на автомобили и да имат цялостната грижа по тяхната покупка, стопанисване и последваща продажба.

Друго предимство при оперативния лизинг е и възможността регистрираните по ЗДДС лица да ползват данъчен кредит върху наемните вноски, което може да включва също и разходите по поддръжка и сервиз, като и други присъщи разходи по автомобила като застраховки, данъци, ГТП, регулярна смяна на гуми и т.н.

Въпреки, че няма официална статистика за обема на оперативния лизинг от всички участници на пазара, предлагащи тази услуга, през последните години се забелязва ясна тенденция към увеличаване на търсенето на този продукт от страна на компаниите, които поддържат автопаркове за тяхната дейност. Очакванията са в средносрочен план обемите да нарастват, по подобие на развитите пазари в Централна и Западна Европа и САЩ.

Съотношението на необслужваните лизингови експозиции към целия лизингов портфейл е много ниско и към септември 2021 г. според данни от статистката на БНБ е 2,05 на сто.

"Това показва, че случаите на връщане на активи в това число и автомобили поради неплатежоспособност на клиентите намаляват", отбелязват от браншовата асоциация. Екпсертите напомнят, че една от причините за това беше механизмът за уреждане на изискуемите задължения и последиците от Covid-19 пандемията, който беше одобрен от БНБ през 2020 г. Възможността за гратисен период по лизинговите договори помогна на много от клиентите на лизинговите компании да преодолеят първоначалните негативни ефекти от кризата и през 2021 г. не се наблюдава тенденция на връщане на автомобили поради нарушена ликвидност, задлъжнялост или неплатежоспособност.

"Всеки договор за лизинг има възможност за промяна на първоначално одобрения погасителен план при необходимост и съгласие от двете страни. Условията, при които това може да се случи са предмет на договорка между лизинговата компания и дадения клиент и зависят от спецификата на конкретния случай - причината за исканото отсрочване, вида на лизинговия актив, остатъчния срок до падежа на договора и т.н.", обясниха от Асоциацията и допълниха, че принципно върнатите автомобили се реализират от лизинговите компании на вторичния пазар през различните канали за продажба вкл. и на местния пазар. 

Очакванията за 2022 г.

са лизинговият пазар да продължи възходящата си тенденция от последните години и икономическият растеж да даде още по-голямо отражение върху инвестициите и лизинговия бранш. Възстановяването на регулярни доставки на транспортни средства също ще бъде стимул за развитие на пазарав тази посока, отбелязват от Българската асоциация за лизинг.

Важно е да се отбележи, че лизинговите компании продължават и тенденцията по разширяване на обхвата на дигитални услуги и решения на своите клиенти, за да отговорят на новите потребности на пазара на финансови услуги и да подобрят клиентската удовлетвореност.

"Лизинговите компании следват и тенденцията на Европейско ниво за декарбонизация и развитие на електрическата мобилност. Много лизингови компании вече предлагат преференциални пакети на техните клиенти при покупки на електрически автомобили с лизинг", разказват от бранша.

В тази връзка Българската Асоциация за Лизинг следи и участва активно в работния проект по Оперативна програма "Околна среда" 2021-2027 г., в която по една от мерките за подобряване на качеството на въздуха са предвидени и директни стимули за гражданите при покупка на нов електрически автомобил с лизинг и рециклиране на стар дизелов автомобил. Предвидената безвъзмездна финансова помощ при покупка на нов електрически автомобил е в размер на 30% от стойността му, но не повече от 6135 евро.

"Темата с екологичните, социални и управленски фактори (ESG) става все по-актуална и за лизинговите компании, като важна част от финансовия сектор. Очаква се ESG факторите все по-често да бъдат включвани в политиките, продуктите и процесите в лизинговите дружества и по този начин да оказват влияние и върху бизнес средата в лизинговия бранш в посока налагане на бизнес модели за устойчиво и отговорно финансиране", обясниха още от Българската асоциация за лизинг.