От понеделник, 8 ноември, до 26 ноември, включително, земеделските стопани ще подават заявления по помощта за Covid-19 в 249-те общински служби по земеделие (ОСЗ), съобщиха от МЗХГ.

Бюджетът по схемата е в размер на до 72 млн. лв. Фермерите, които отглеждат едри и дребни преживни животни, ще бъдат подкрепени с до 37,5 млн. лв. 5 млн. лв. се предоставят на пчеларите за обезпечаване грижите за пчелните семейства. Производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат подпомогнати с до 29,5 млн. лв.

Субсидиите ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г.


Каква ще е подкрепата

Най-щедра ще е помощта за отглеждане на биволи и крави - стопаните им ще получат по 77 лв. на глава.

За отглеждане на овце и кози под селекционен контрол ще се предоставят по 19 лв.

До 5 милиона лева се предоставят на пчелари, като за едно пчелно семейство ще се получават 7 лева.

Подкрепата за производителите на плодове и зеленчуци ще се разпределя по следния начин:

  • 280 лева на хектар за сливи и грозде;
  • 550 лева на хектар за ябълки, круши, кайсии, череши, малини;
  • 800 лева на хектар за домати и краставици;
  • 1120 лева на хектар за патладжан;
  • 3300 лева на хектар за оранжерийните зеленчуци.

В указанията се посочва, че за да кандидатстват по схемата "Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19", земеделските производители трябва да подават заявленията си в ОСЗ на МЗХГ по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Те могат да внасят документи лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФ "Земеделие".

Право на подпомагане имат земеделски стопани (отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства и плодове и зеленчуци), които са регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Те трябва да отговарят на определението за малки и средни предприятия и да не са обявени в несъстоятелност.

Служителите на ОСЗ ще оказват помощ на кандидатите, като заявлението за подпомагане ще се генерира автоматично в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) в два екземпляра и ще се подписва от кандидата или упълномощеното лице. Датата на разпечатване и подписване се счита за дата на подаване на документите за подпомагане в ДФ "Земеделие". Първият екземпляр от заявлението остава за кандидата, а вторият се предоставя по служебен път от ОСЗ на Областната дирекция на ДФЗ.

При констатиране на несъответствия от страна на ДФ "Земеделие", служител ще се свърже с кандидата. До 30 ноември кандидатът следва да отстрани откритите несъответствия. В случай, че той не се яви в указания срок в ОД на ДФ "Земеделие" за корекция на грешките, се счита, че няма подадено валидно заявление за подпомагане.