По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13,8 на сто спрямо третото тримесечие на 2020 година.

В индустрията увеличението е с 14,2 на сто, в услугите - с 11,1 на сто, а в строителството - с 14,6 на сто.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2021 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - с 26,6 на сто, "Образование" - с 23,5 на сто, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 16,7 на сто. Намаление на общите разходи за труд е отчетено в "Операции с недвижими имоти" - със 7,9 на сто.

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо третото тримесечие на 2020 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 14,1 на сто, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12,3 на сто. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 27,5 на сто за "Култура, спорт и развлечения" до минус 8,6 на сто за "Операции с недвижими имоти".

Графика: НСИ