Търговията на ЕС с Русия беше силно засегната от ограниченията, наложени от ЕС след нахлуването на Русия в Украйна. Както износът, така и вносът са спаднали значително под нивото преди инвазията. Сезонно коригираните стойности показват, че делът на Русия във вноса в ЕС е намалял от 9,6% през февруари 2022 г. на 1,7% през юни 2023 г., докато делът на износа към Русия от спаднал от 3,8% на 1,4% през същия период, съобщи днес Европейската статистическа служба Евростат.

Търговия на ЕС с Русия, януари 2021 г. - юни 2023 г.

Графика: Евростат

През март 2022 г., месецът след инвазията, ЕС изпита пиков търговски дефицит с Русия, причинен от високите цени на енергийните продукти - 18,5 милиарда евро. Този дефицит беше намален до 0,4 милиарда евро оттогава до юни 2023 г., оставайки под 1 милиард четири поредни месеца през 2023 г. (0,1 млрд. евро през март, 0,8 млрд. евро през април и 0,4 млрд. евро през май). Промяната беше силно повлияна от спада с 18,6 милиарда евро в месечната стойност на вноса от Русия между март 2022 г. (21,9 милиарда евро) и юни 2023 г. (3,3 милиарда евро). В същото време стойността на износа намалява от 3,4 милиарда евро през март 2022 г. до 2,9 милиарда евро през юни 2023 г.

Търговският дефицит ЕС-Русия в енергетиката отбелязва значителен спад

Разглеждайки тримесечните данни, през второто тримесечие на 2023 г. търговският баланс на ЕС и Русия регистрира дефицит от 1,6 милиарда евро, което показва голяма промяна спрямо дефицит от 45 милиарда евро, отчетен през второто тримесечие на 2022 г. Това значително намаляване на отрицателното търговско салдо може да се дължи до голяма степен на спада на вноса на енергия от Русия.

Търговският дефицит в енергетиката е намален от 40,4 милиарда евро през второто тримесечие на 2022 г. до 5,7 милиарда евро през второто тримесечие на 2023 г.

Търговски баланс между Русия и ЕС по продуктови групи, Q1 2019 г. - Q2 2023 г., млрд. евро

Графика: Евростат

През последните две години зависимостта на ЕС от вноса на енергия от Русия отбеляза забележим спад. По-конкретно, дяловете на изкопаемите горива като въглища, природен газ и петрол, внасяни от Русия, значително са намалели. Сравнявайки второто тримесечие на 2021 г. с второто тримесечие на 2023 г., петролът е спаднал с 27 процентни пункта (пр.п) (от 29,2% през 2021 г. до 2,3% през 2023 г.), природният газ - с 26 процентни пункта (от 38,5% на 12,9%), а въглищата - с 45 пр.п. (от 45,0% до 0%).