По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през първото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.7% спрямо първото тримесечие на 2021 година. В индустрията увеличението е с 16.0%, в услугите - с 14.7%, и в строителството - с 10.7%.

По икономически дейности през първото тримесечие на 2022 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Административни и спомагателни дейности" - с 19.6%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 19.5%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 18.7%.

През първото тримесечие на 2022 г. спрямо първото тримесечие на 2021 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12.3%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 20.1% за "Административни и спомагателни дейности" и "Хотелиерство и ресторантьорство" до 1.8% за "Държавно управление".

НСИ пояснява, че индексът на разходите за труд е краткосрочен икономически показател, който има за цел да отразява тримесечното изменение на разходите на работодателите за един отработен час от наетите лица по трудово или служебно правоотношение. За изчисляването му се използват данни от тримесечното извадково наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд.