Производството и потреблението на електроенергия продължават да растат от началото на годината до 4 юли, сочат данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната. Освен, че се потвърждава тенденцията за ускорен ръст при потреблението, се наблюдава и подобряване на данните по отношение на производството.

Производството на електроенергия за посочения период достига до обем от 23 085 075 MWh, което е ръст с 10.10 % (плюс 10.06 % отчетени преди седмица), спрямо същия период на миналата година. Тогава производството на електроенергия е било от порядъка на 20 968 245 MWh.

Потреблението на електроенергия продължава да се подобрява и за сравнявания отчетен период и е в обем от 20 011 293 MWh. Това е повишение с 3.74 процента (плюс 3.67 % преди седмица). За сравнение, през същия период на 2020 г. потреблението на електроенергия е било от порядъка на 19 289 810 MWh.

Салдото (износ-внос) отново е положително, като за сравнявания период е в обем от 3 073 782 MWh, което е ръст с 83.13 % (отчетени плюс 86.68 % преди седмица), спрямо същия период на предходната 2020 г. Според данните на ЕСО за посоченото време на предходната година салдото (износ-внос) е достигало до 1 678 435 MWh.

Делът на базовите централи остава също положителен и дори се наблюдава подобрение. Така за периода от началото на годината до 4 юли 2021 г. базовите централи са участвали с обем от 17 974 193 MWh. Това е увеличение с 4.44 % (плюс 4.34 % преди седмица). През същия период на 2020 г. делът на базовите централи е възлизал на 17 210 872 MWh.

По-добри са и данните за дела на ВЕИ, както в преносната, така и в разпределителната мрежи, въпреки че все още остават на минус.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания отчетен период е в обем от 671 947 MWh и спад с 8.95 % (минус 9.96 % отчетени седмица по-рано) спрямо същия период на предходната 2020 г. , когато делът на ВЕИ е изчислен на 738 024 MWh. По-лошите данни за тази година са в резултат значителния спад на участието, както на вятърните (минус 12.22 %) и фотоволтаични (минус 4.55 %) мощности, така и на биомасата (минус 3.43 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е в обем 1 012 416 MWh за посочения сравняван период и според данните на ЕСО намалява с 5.04 процента (минус 5.63 % отчетени през предходната седмица). Година по-рано това участие е било от порядъка на 1 066 171 MWh.

3е-news.net