По предварителни данни на Националния статистически институт през ноември 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 1,4 на сто в сравнение с октомври 2021 година. През ноември 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 13,2 на сто спрямо съответния месец на 2020 година.

През ноември 2021 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 8,2 на сто, и при преработващата промишленост - с 0,7 на сто, а намаление - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,6 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 48 на сто, в добивната промишленост - с 42,3 на сто, и при преработващата промишленост - с 5,5 на сто.

Графика: НСИ

НСИ уточнява, че месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост. 

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през ноември 2021 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0,5 на сто спрямо предходния месец.

През ноември 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 6,7 на сто над равнището на същия месец на 2020 година.

През ноември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. е отчетено увеличение на оборота при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 9,9 на сто), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 9,6 на сто) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 4,1 на сто). 

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е регистриран ръст при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 21,9 на сто, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 10,4 на сто.

Понижение се наблюдава при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 14,3 на сто, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4,5 на сто.

Ноемврийският индекс на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1,9 на сто над равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение от 3,2 на сто на строителната продукция през ноември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 година.

През ноември 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2,1 на сто, а от сградното строителство - с 1,7 на сто.

На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през ноември 2021 г. се определя от положителния темп както при сградното строителство с регистрирано увеличение от 3,3 на сто, така и при гражданското/инженерното строителство - с 3,1 на сто.