През септември спрямо август нараства производството на: твърди горива - с 10,6 на сто до 2845 хил. т; електроенергия - с 3,9 на сто до 4 010 ГВтч, съобщи Националният статистически институт.

Намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 18,2 на сто до 9 хил. т; безоловен бензин - с 13,7 на сто до 107 хил. т; дизелово гориво - с 12,8 на сто до 211 хил. т. Производството на природен газ остава без изменение.

През септември 2021 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: твърди горива - със 77,6 на сто; пропан-бутанови смеси - с 80 на сто; безоловен бензин - със 17,6 на сто; дизелово гориво - с 12,8 на сто; електроенергия - с 30,1 на сто.

Намалява производството на: природен газ - с 60 на сто.

През септември 2021 г. спрямо август 2021 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 8,7 на сто до 2921 хил. т; природен газ - с 5,1 на сто до 206 млн. куб. м. Намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 14,6 на сто до 35 хил. т; безоловен бензин - с 9,8 на сто до 46 хил. т; дизелово гориво - с 8,4 на сто до 219 хил. т; електроенергия - с 12,7 на сто до 2 400 ГВтч.

През септември 2021 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: твърди горива - със 77,1 на сто; дизелово гориво - с 14,7 на сто; природен газ - с 20,5 на сто.

Намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 25,5 на сто; безоловен бензин - с 2,1 на сто; електроенергия - с 2,5 на сто.

За твърдите горива НСИ уточнява, че производството им включва антрацитни, черни, кафяви, лигнитни въглища и твърди горива от въглища. Производителите отчитат пречистеното производство. За въглищата, при производството на които не се отделят инертни материали, пречистеното производство е равно на общия добив. Доставките са на количествата, за вътрешния пазар. Равняват се на общото количество доставки до различните потребители - вътрешно потребление на мините, за ТЕЦ за обществено ползване, за коксуващи заводи и брикетни фабрики, за индустрията, черната металургия и други.

От 1.01.2017 г. брикетите от лигнитни въглища са изключени от месечно наблюдение.