През последната година няколко независими изследвания потвърдиха, че при системата за нагряване на тютюн IQOS се образуват намалени концентрации на вредни вещества в сравнение с конвенционалните цигари. Eто в обобщен вид проведените до този момент независими проучвания на системата за нагряване на тютюн.

Много държавни органи извършиха преглед на наличните научни данни или осъществиха изследвания на продуктите с нагряване, като техните заключения като цяло са, че при тях потребителите са изложени на много по-ниски концентрации на вредни вещества.

Агенцията по обществено здраве във Великобритания Public Health England (PHE) наскоро публикува преглед на научните доказателства за електронните цигари и нагреваемите тютюневи изделия, като в него организацията твърди, че нагреваемите тютюневи изделия вероятно намаляват излагането на потребителите и хората около тях на вредни вещества в сравнение с цигарения дим.

Американската агенция по храни и лекарства (АХЛ) извърши неотдавна преглед на данните на Филип Морис Интернешънъл за системата за нагряване IQOS и на наличните независими данни и публикува констатациите си. В публикувания документ е включен раздел, в който са представени резултатите от измерванията на химичния състав на аерозола на IQOS, осъществени от АХЛ.

Комитетът по токсикология на Великобритания анализира наличните научни доказателства за две нагреваеми изделия, едното от които е системата за нагряване на тютюн IQOS, и достигна до заключението, че тези изделия "вероятно намаляват риска за пушачите".

Федералният институт за оценка на риска на Германия (BfR) проведе лабораторни проучвания, чиито резултати показват, че измереното от Института намаление на избрани токсични вещества "вероятно води до намалено излагане на токсични вещества" при употребата на системата за нагряване. Представители на Института също така представиха своите резултати на медиите. (Pharmazeitung, 11.12.2017) (Aerztezeitung, 07.12.2017)

Националният институт за обществено здраве и околна среда на Холандия (RIVM) публикува информационна справка за новите тютюневи изделия с нагряване и резюме на английски език. Тяхното заключение е, че "Използването на тютюневи изделия със системата за нагряване IQOS е вредно за здравето, но вероятно е по-малко вредно от пушенето на цигари", като това заключение се основава на техните данни за химичния състав на образувания аерозол, които "като общ порядък съответстват на тези на Филип Морис Интернешънъл".

Правителството на Русия възложи на независими научни изследователи провеждането на две научни изследвания, които потвърждават, че аерозолът на IQOS съдържа намаление от средно 90% концентрации на вредни вещества в сравнение с цигарения дим, както и че системата за нагряване има минимален ефект върху биологичните процеси при хора в сравнение с пушенето. Докладът от изследванията все още не е публикуван, но учените вече направиха някои публични изявления. (Rossiyskaya Gazeta)

Посочените по-горе доклади разглеждат широк спектър от публикации за системата за нагряване на тютюн IQOS и други нагреваеми тютюневи изделия.

Ето и списък от публикации, които са посветени единствено на IQOS:

Изследване на отдела за здраве и околна среда на Института по обществено здраве на Япония съпостави избрани вещества в аерозола, образуван от IQOS и в дима от референтни цигари. Изследването показва значителни намаления в концентрациите на няколко вещества, което отговаря на резултати от научните изследвания на ФМИ. (Bekki et al, 2017)

Националният институт за контрол на тютюна и центърът за изпитвания на Китай, член на мрежата от лаборатории за тютюна на СЗО, публикуваха независимо проучване, в което са сравнени вредните вещества в аерозола на IQOS и тези в цигарения дим, като резултатите до голяма степен съответстват на тези на ФМИ. (Li at al, 2018)

Един от водещите научни институти в Украйна проведе шестмесечно клинично изследване на IQOS, което публикува в уважаваното национално медицинско издание Ukrainian Health и в което не са установени съществени вредни ефекти за потребителите от употребата на бездимни изделия. (Kvasha et al, 2018)

Проучването на IQOS, проведено от кардиолога и водещ изследовател на електронните цигари, Д-р К. Фарсалинос, бе представено на Глобалния форум за никотина. То все още не е публикувано в издание с взаимен научен контрол, но резултатите са сходни с тези на ФМИ.

Учените от Университета "Сейнт Андрюс", Шотландия, са изчислили, че "потенциалът на аерозола на IQOS да причинява рак в сравнение с тютюневия дим е с поне една степенна величина по-нисък, но е по-висок от този при електронните цигари." (Stephens et al, 2018)

В писмо от Auer at al., публикувано в Журнала на американската медицинска асоциация (JAMA) през май 2017 г., е представено изследване, чиито резултати потвърждават значителното намаление на вредните вещества в аерозола на IQOS в сравнение с цигарения дим, като стойностите за различни от тези, установени при провеждането на независими лабораторни тестове.

ФМИ изрази своите резерви във връзка с отсъствието на методи за валидиране, както и във връзка с това, че резултатите не съответстват на предходни изследвания, в свое писмо, публикувано в JAMA, като според нас именно на това се дължат разликите в резултатите.

Други независими изследователи изразиха сходни резерви:

В указанията си към научния консултативен комитет Американската агенция по храни и лекарства заяви недвусмислено, че изследването наистина има много слабости и няма да окаже влияние върху оценката на IQOS (стр. 13). В документа АХЛ отбелязва:

"Публикуваните данни не са достатъчно надеждни за съпоставяне на концентрациите на ВПВС между IQOS и горимите цигари. В изследването на Auer at al. има съществени аналитични слабости като отсъствие на референтни проби за изпитване, нисък брой повторения, липса на селективност на някои аналитични методи. За сравнение, при методите на заявителя (ФМИ) не бяха установени такива слабости."

АХЛ на САЩ също така осъществи преглед на други изследвания, в т.ч Farsalinos at al. (2017) и Bekki at al. (2017) и не констатира такива слабости при тези независими изследвания.

Д-р Р. Полоса, лекар, който често има публикации относно електронните цигари, също изрази "сериозни съмнения относно качеството на аналитичните данни" в изследването.

Public Health England и АХЛ на САЩ също са съставили списъци с научните публикации относно системата за нагряване на тютюн IQOS до момента.