Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане промени в Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Целта на промяна на наредбата е борбата със сивата икономика, посочват вносители в мотивите на предложението. С промените ще се създаде възможност да има бензиностанции, които да са на пълно самообслужване.

Съществуващата нормативна уредба не предлага достатъчно възможности за детайлизиране на информацията, която постъпва в Националната агенция за приходите (НАП), без това да е свързано с извършване на проверка на място.

Предложеният проект регламентира възможността бензиностанциите да извършват продажби на течни горива чрез електронните системи с фискална памет (ЕСФП) на самообслужване. В обекти за продажби бензин и дизел на самообслужване, устройството за плащане на гориво ще е част от централното регистриращо устройство.

При продажби на горива от обекти, които са изцяло на самообслужване, дневният финансов отчет ще се генерира автоматично и ще се записва във фискалната памет и на контролна лента на електронен носител за всеки ден. Проектът предвижда издаване на фискален бон за всяка продажба на течни горива на всеки клиент, като не се допуска обединяване на повече от две продажби на горива, направени от един клиент в един фискален бон.

Ограничава се възможността за ползване на данъчен кредит от регистрирани по ЗДДС лица, чрез фактури за "фиктивни" доставки. В хода на контролната дейност на органите на НАП в бензиностанции са установени случаи на зареждане на гориво на един клиент без да бъде издаден фискален бон, като на следващия клиент се издава фискален бон, при което се включва и продажбата на предходния клиент. Това създава предпоставки за "некоректно данъчно поведение от определени задължени лица", посочват от финансовото министерство.

Предлагат се промени, свързани с реда за извършване на сторно операции, който сега се документира чрез издаване на сторно касови бележки от кочан. При рекламация, връщане на стока, при допусната операторска грешка или намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, ще може да се извършва корекция (сторно операция). Предвижда се сторно операцията при операторска грешка да се извършва до 7- мо число на месеца, следващ месеца, в който е допусната, а при рекламация на стока - да се документира в момента на връщане на сумата на клиента, но само при достатъчна касова наличност.

С проекта се въвеждат и изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти. В голяма част от търговските обекти в страната се използват информационни системи /софтуери/ за управление на търговската дейност, които управляват и информацията от фискалните устройства.

Към момента нормативната уредба предвижда изисквания единствено към тези устройства, но не и към софтуерите, управляващи тяхната дейност. Това дава възможност в софтуерите да се вграждат функционалности, позволяващи при приключването на продажба да не се подава команда към устройствата за отпечатване на фискален бон , а от нефискално устройство се разпечатва и предоставя на клиента бон, имитиращ фискалния, което дава възможност на задължените лица да отклоняват от надзор част от оборота в обекта.

НАП е засякла, че процентът на укрития оборот в обекти, в които се използват софтуери за управление на продажбите, е в рамките на 30 - 70 процента. Зачестяват и случаите на използване от страна на задължените лица на различни способи за манипулиране на информацията, създавана от софтуерите, включително нейното изтриване от устройствата, с които работи софтуерът.

С промените в Наредбата е предвидено да се определят и изисквания към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин. Към момента в преобладаващата част от електронните магазини няма информация за търговеца, извършващ продажби чрез него.

Целта на промените е НАП да разполага с информация и да поддържа публичен списък, в който ще може да се извършва справка за собственика на определен електронен магазин.

В организирана от НАП медийна кампания ще бъде популяризирана възможността за извършване на проверка в сайта на агенцията за собствениците на електронни магазини, което ще намали сивия сектор в Интернет търговията и повиши защитата на потребителите, посочват вносителите на проекта.