Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) санкционира 24 дружества за участие в картели по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, съобщиха от Комисията. Установените нарушения представляват картели (забранено споразумение и/или съгласувана практика) за манипулиране на обществени поръчки по Националната програма на общините Търговище и Гоце Делчев.

Общият размер на наложените санкции е 398 174 лв., от които 147 761 лв. е общият размер на санкциите на участниците в обществената поръчка на община Търговище, а 250 413 лв. - на участниците в обществената поръчка на община Гоце Делчев.

КЗК е постановила решения за установяване на извършени нарушения по чл. 15, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията и налагане на имуществени санкции на дружества, участници в обществени поръчки по Националната програма. Обществените поръчки са били с предмет извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сгради, и за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки.

В рамките на проучването КЗК е установила, че участниците по всяка една от двете обществени поръчки са се споразумели за разпределянето на обектите, възлагани в процедурата, както и за цените, които да предложат на възложителите. Споразуменията имат за цел пълно предотвратяване на конкуренцията при подаването на оферти в процедурите за възлагане на обществени поръчки като определят печелившия участник по всяка обособена позиция и така предопределят избора на възложителите. Изводите на Комисията се основават на събрана електронна кореспонденция между участниците, информация и доказателства от възложителите, както и от самите участници.

За първи път в антитръстовата практика на КЗК предприятия, участници в картели, са се възползвали от Програмата за освобождаване от санкция/намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел, като са подали искания и са представили доказателства, които са подпомогнали доказването на нарушенията, посочват от комисията. В резултат от сътрудничеството им в производството, Комисията е предоставила пълно освобождаване от санкция на едно дружество и намаляване на санкциите на две други дружества.

Предстои Комисията да се произнесе и относно предявените с Определение 725 от 20 юни 2019 г. твърдения за манипулиране на обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност на община Пловдив от участващите в нея 33 предприятия.