Отговорът на въпроса кой ще е операторът на българската борса за природен газ ще стане известен на 25 март. Тогава на закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще реши. Кандидати са "Газов Хъб Балкан" и "Българска енергийна търговска платформа" АД, които ще получат и лиценз за осъществяване на дейността "организиране на борсов пазар на природен газ".

Днес, на две поредни открити заседание в онлайн формат КЕВР обсъди внесените заявления от двете дружества. Разгледани бяха и предложени от "Газов Хъб Балкан" ЕАД Правила за работа на организирания борсов пазар.

За краткото време от съществуването си, резултатите, постигнати от "Газов хъб Балкан" вече са припознати на европейско ниво, каза изпълнителният директор на дружеството Кирил Равначки. Той изрази съгласие с оценката на работната група към регулатора, като посочи и нови обстоятелства от работата на дружеството.

3е-news.net

"От гледна точка на краткосрочния продукт количествата почти са се утроили, а при дългосрочния, те са почти двойно. От гледна точка на абсолютна стойност, клиентите се възползват най-много от продуктите "ден напред" и "в рамките на деня", които представляват около 94% от това, което се реализира през краткосрочния сегмент", подчерта Кирил Равначки. По думите му, статистическите данни сочат, че клиентите се възползват най-много от смесените продукти - 84 на сто от изтъргуваните количества са били по дългосрочни продукти, а 16 на сто - по краткосрочни.

Изпълнителният директор на "Газов хъб Балкан" уточни още, че към края на 2020 година регистрираните членове на платформата са около 40, като 60% от тях са големи индустриални предприятия, а 40 % западноевропейски компании с доказан опит в търговията с природен газ. "В рамките на януари-февруари месец имаме трима нови клиенти, които се възползват от услугите, които "газов хъб (Балкан)" предлага", каза още Равначки. Той отбеляза бързото адаптиране на дружеството към новите софтуерни продукти. "От една страна е налице пълна софтеурна обезпеченост. От друга има пълна свързаност на системите на "Газов хъб Балкан" с тези на оператора, което е оптимизация на самия процес. Кирил Равначки съобщи също така, че от юли месец 2020 г. дружеството е в пълно съответствие и с условията по изпълнение на изискванията на Регламента REMIT (Регламент за интегритет и прозрачност при търговията на едро с енергия).

На второ открито заседание регулаторът обсъди доклад във връзка със заявлението на "Българската енергийна търговска платформа" АД за издаване на лицензия за срок от 35 години за осъществяване на дейността "организиране на борсов пазар на природен газ".

Представителите на дружеството Маргарита Найденова, Камелия Лалова и Тома Томов отбелязаха, че докладът на регулатора отразява коректно данните от заявлението. В същото време те посочиха и вероятна техническа грешка, която от работната група на КЕВР се ангажираха да отстранят.

С получаването на лиценз "Българската енергийна търговска платформа" планира да заработи в сегмента търговия "Ден напред", като е заложено през 2021 г. да стартира и дейността в сегмента "Търговия в рамките на деня" и по дългосрочни договори. Софтуерът за платформата за търговия ще бъде предоставен от Trayport, а клиринговите услуги ще бъдат осигурени от "Клиър Екс".

Предвидено е реализацията на проекта да се осъществи частично със собствен капитал и с кредит от "УниКредит Булбанк". След извършения анализ на експертите в доклада се подчертава, че дружеството притежава техническите, материалните и човешките ресурси, както и необходимото финансиране, за да осъществи дейността "организиране на борсов пазар на природен газ".