На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ прие решения за издаване на лицензии за осъществяване на дейността "търговия с природен газ" на пет енергийни дружества - "МЕТ Австрия Енерджи Трейд" ГмбХ, "Арес Трейдинг" ЕООД, "ВИЕЕ България" ЕООД, "Свилоза" АД, "ВИЕЕ Румъния" СРЛ. Това съобщиха от регулатора.

Съгласно Закона за енергетиката и Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката дейността "търговия с природен газ" подлежи на лицензиране. По силата на законовите изисквания след 1 октомври 2021 г. търговията с природен газ ще може да се извършва единствено на основата на издадена лицензия.

След извършен обстоен правен, икономически, финансов и технически анализ на възможностите на всяко дружество-заявител да извършва дейността "търговия с природен газ" в съответствие със законовите изисквания, в решенията на КЕВР се посочва, че исканите лицензии следва да бъдат издадени за срок от 10 години.

Мотивите за този срок са с оглед развитието на пазара на природен газ в България и в региона, което е изключително динамично и това не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от 10 години.

Този срок е и в контекста на политиката на Европейския съюз за насърчаване на развитието на възобновяемите енергийни източници като алтернативи на изкопаемите горива, особено нефт и газ, както и за подкрепа на декарбонизацията и използването на възобновяеми енергийни източници.

С приетите от КЕВР решения са одобрени и Правила за работа с потребители на енергийни услуги, които са приложение към издадените на дружествата лицензии за търговия с природен газ.

На отделно заседание КЕВР прие решения, с които одобри бизнес плановете на дружествата за периода 2021-2025 г., допълват от регулатора.

С приетите днес решения общият брой на енергийните дружества, на които досега КЕВР е издала лицензии за дейността "търговия с природен газ", е 17, се посочва още в съобщението.

В четвъртък, 23 септември, КЕВР разгледа заявленията за издаване на лицензии за осъществяване на дейността "търговия с природен газ" на пет енергийни дружества: "Златна Панега Цимент" АД, "Сиесайеф Енерджи" ЕАД, "Колмар НЛ" ЕООД, "Колмар България" ЕООД и "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД. Решения за издаване на лицензии за КЕВР ще вземе на закрити заседания на 29 септември 2021 г.