Резултатите от контролната дейност на ИА "Главна инспекция по труда" (ГИТ) показват, че земеделието е рисков сектор заради използването на различни форми на недеклариран труд и в цялост от гледна точка на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. С началото на активния селскостопански сезон ГИТ традиционно започва засилени проверки, се казва в съобщение на изпълнителната агенция. 

За 2023 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 3953 проверки в селското стопанство. Констатираните нарушения са 14 657. От тях 8488 се отнасят до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а 6158 до трудовите правоотношения. Установените случаи на работа без трудов договор в сектора са 291 при 228 през 2022 г.

Еднодневните трудови договори

Инспекцията по труда напомня на работодателите, че трябва да сключват трудови договори с наетите от тях работници. Могат да се сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Т.нар. еднодневни договори са възможност за регистрираните земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн, да наемат законосъобразно работна ръка по облекчена процедура. Тези договори се предоставят на работниците в началото на работния ден, за който са, и не се регистрират в НАП. Земеделските стопани нямат задължение да издават заповеди за прекратяването им и да оформят трудови книжки.

Работниците не губят право на социално подпомагане, не се спират и обезщетенията им за безработица. Така те получават допълнителен доход от труд заедно със социалните помощи и обезщетения.

Брошура за еднодневните трудови договори

Иизточник: Главна инспекция по труда

За 2023 г. са предоставени 254 582 образци на еднодневни трудови договори на 1791 земеделски стопани. Те се предоставят след предварително заплатени осигурителни вноски за здраве, пенсия и професионална болест и трудова злополука в размера, който е за сметка на работодателя. За да се облекчи администрирането на еднодневните договори, ГИТ създаде онлайн система за предоставяне на образците им. Чрез нея земеделските стопани могат да получат образците по всяко време, дори в извънработно.

Софтуерът позволява автоматично генериране в образците на данните на лицата, които веднъж вече са наемани от даден производител. Той разполага и с калкулатор, който автоматично изчислява в разписката към договора дължимите за сметка на наетото лице данъци и осигуровки и чистата сума, която трябва да му бъде изплатена. Калкулатор изчислява и броя образци на договори, които земеделският стопанин може да получи срещу заплатената за осигуровки сума за съответния месец.