От днес започва да работи нова платформа за двустранна търговия с природен газ. Тя ще позволи на пряко присъединените към системата крайни потребители на газ да сключват договори за покупка на синьо гориво.

До една година всички сделки на газовата борса ще започнат да се извършват чрез тази платформа, съобщи председателят на Съвета на директорите на газов хъб "Балкан" и изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

"Както крайните потребители, бизнесът, така и търговците на природен газ ще могат да се възползват от услугите, които ще предоставя газов хъб "Балкан" и което считам, че ще доведе освен за либерализация и за по-добри финансово-икономически условия за крайните потребители на природен газ", отбеляза Малинов.

Платформата за търговия на "ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН" ЕАД започва от днес, 2 януари, многостранна търговия на организирания борсов пазар, в т.ч. краткосрочен сегмент /spot/, дългосрочен сегмент и брокерска услуга. Това съобщиха от дружеството.

Краткосрочният /спот/ сегмент на платформата ще предлага краткосрочни стандартизирани продукти "в рамките на деня", "ден напред", както и продукти за нуждите на балансиране на мрежата на операторите на газопреносни мрежи. За удобство на членовете на платформата ще се предлагат и комбинация от няколко поредни газови дни - продукти уикенд, отделни дни и комбинация от тях. Търговията ще се осъществява на анонимен принцип съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) номер 312/2014, уточняват от газовия хъб.

Дългосрочният сегмент на платформата за търговия ще предлага продукти, търгуеми на средносрочна и дългосрочна база на анонимен принцип, както следва - месечни /до 60 месеца напред/; тримесечни /до 20 тримесечия напред/; годишни /до 5 календарни години напред/, се посочва още в съобщението.

Брокерската услуга дава възможност за подписване на договори за покупка на газ от страна на крайни клиенти/крайни снабдители, пряко присъединени към газопреносната система на България, без за тях да възникват разходи за членство на платформата за търговия и без да има нужда да получават достъп до услугите по достъп и пренос през мрежата.