През 2020 г. беше подобрена водещата позиция на Европейския съюз (ЕС) сред най-големите световни износители на хранителни продукти, като стана лидер, изпреварвайки САЩ, Бразилия, Китай и Канада.

Що се отнася до вноса, според доклада на Европейската комисия, предствен на 8 септември в Брюксел, ЕС вече е третият по големина вносител след САЩ и Китай.

2020 г. беше изпълнена с изключителни предизвикателства, но успешна година за търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост в ЕС, чиято обща стойност достигна 306 млрд. евро, от които 184 млрд. евро износ и 122 млрд. евро внос. И при двата показателя се отбелязва растеж от съответно 1.4% при износа и 0.5% при вноса, спрямо 2019 г. При това в условия, при които беше отчетена една от най-големите рецесии в глобалната икономическа активност и в световната търговия. През миналата година икономиката на ЕС се сви с 6%, като общата международна търговия на ЕС следва подобна низходяща тенденция - износът на стоки в ЕС намалява с 9%, а вносът с 12% в сравнение с 2019 г.

Ролята на споразуменията за свободна търгови

Стойността на търговията на селскостопански храни на ЕС съгласно преференциалните споразумения за свободна търговия (ССТ) се е увеличила в относително изражение в сравнение с общата търговия на ЕС. Износът на селскостопански хранителни продукти от ЕС съгласно ССТ се увеличава с почти 2%, като достига стойност от 57.8 милиарда евро. В същото време вносът на селскостопански храни в ЕС по преференциалните споразумения е била по-висока с почти 3%, достигайки 50.3 милиарда евро в сравнение с 2019 г.

ЕС има подписани 45 споразумения за свободна търговия (ССТ) със 77 партньори, като делът на търговията със селскостопански храни по преференциални споразумения се увеличава и представлява съответно 31% и 41% от общия износ и внос на селскостопански храни в ЕС.

Само през 2020 г. са влезли в сила четири нови търговски споразумения за свободна търговия: между ЕС и Виетнам, допълнителненото с Мексико, занквото с Китай за защита на 100 европейски и китайски географски означения за гарантиран произход, което е спирачка пред фалшификатите и имитациите. И накрая, приключиха преговорите по Споразумението за търговия и сътрудничество с Обединеното кралство.

Според авторите на доклада, международната търговия с хранителни продукти изигра решаваща роля за смекчаване на опустошителното икономическо въздействие на пандемията от COVID-19 и доказа, че е основен инструмент за повишаване на устойчивосттана региона. ЕС е най-големият търговски съюз, позицията му на световния пазар се подкрепя от широка мрежа от споразумения за свободна търговия (ССТ).

По повод представянето на докада Януш Войчеховски, член на ЕК, отговарящ за земеделието, каза: Насърчаването на отворена и справедлива търговия е политически приоритет за Европейската комисия, който е особено полезен за нашите земеделски стопани. Успехът на търговията със селскостопански продукти безспорно е свързан с общата селскостопанска политика, която подкрепя конкурентоспособността и иновациите, както и с отличната репутация на нашите продукти като безопасни, произведени по устойчив начин, питателни и с високо качество.

Износът на ЕС

обхваща широка гама от продукти от всички части на веригата за създаване на стойност, което показва конкурентоспособността на хранително-вкусовия сектор на ЕС в различни класове продукти, вариращи от основни стоки до продукти на хранително-вкусовата промишленост с висока степен на преработка. Що се отнася до вноса в ЕС, ясно преобладават основните селскостопански хранителни и фуражни продукти, представляващи около 75% от целия внос.

По отношение на категориите продукти, износът на свинско месо и пшеница е допринесъл значително за увеличаването на съвкупния износ на продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС. Нарастването на вноса на продукти на хранително-вкусовата промишленост в ЕС се дължи главно на повишаването на стойностите на вноса на маслодайни семена, мастни киселини и восъчни препарати, палмово масло, плодове и семена от соя.

Китай, Швейцария, Близкият изток и Северна Африка бяха основните дестинации, формиращи растежа на износа от ЕС на продукти на хранително-вкусовата промишленост през 2020 г. Най-голям спад бе отбелязан в стойността на износа на ЕС за САЩ, Турция, Сингапур и Япония. Що се отнася до вноса в ЕС, значително нарасна делът на Канада. В същото време най-голям бе спадът на стойността на вноса в ЕС от Обединеното кралство, Украйна и Съединените щати.

С дял от 23 % от общия износ и 13% от общия внос Обединеното кралство беше през 2020 г. най-важният партньор на ЕС в търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост.

Възходящ тренд януари-април 2021 година

Същата възходяща тенденция на нарастване на износа на храни се запази и през първите четири месеца на 2021 година, показва мониторинга на ЕС за януари-април. От него става ясно, че общата търговията със селскостопански храни в ЕС-27 (износ плюс внос) достига 103.4 милиарда евро, което е с 1.1% по-малко в сравнение с януари-април 2020 г. Затова пък износът от ЕС-27 се е увеличил с 1.7% в сравнение със същия период на 2020 г., достигайки 63 милиарда евро. Общото намаление, обаче, се дължи на спадналия внос в ЕС-27, който достига 40.3 милиарда евро, с 5.1% по-малко в сравнение с първите четири месеца на 2020 г.

Като се отчитат само месечните резултати, стойността на износа на ЕС-27 през април 2021 г. е със 7.7% по-ниска от март 2021 г., но затова пък с 9.8% по-висок спрямо април 2020 г. Вносът на храни в ЕС е спаднал с 2.5% спрямо март, но се е увеличил с 3.7% на годишна база, спрямо април 2020 г.

За периода януари-април 2021 г. най-голямото увеличение на износа на ЕС-27 е отчетено за Китай (+912 млн. евро, или +16%), което се дължи главно на увеличаването на износа на ЕС на свинско месо (+337 млн. евро), зърно (+217 млн. евро) и рапично и слънчогледово масло (+157 млн. евро).

За същия период стойностите на износа на ЕС27 за САЩ е нараснала със 7.1% (+488 млн. евро) в сравнение със същия период през 2020 г. Нарастването на износа в сравнение с първите четири месеца на 2020 г. има при спиртните напитки (+185 млн. евро), виното (+136 млн. евро), но също така и на зехтин (+45 млн. евро) и на сладкарски изделия (+41 млн. евро). Намалявания е отметено при минералната вода и безалкохолни напитки (-84 млн. Евро) и бирата (-53 млн. евро).

Сравнявайки износа на ЕС в стойност от януари до април 2021 г. за същия период през 2020 г., Швейцария е на трето място по износ на ЕС (+297 млн. евро, или +9.7%), главно поради износа на вино.

Други дестинации, за които стойността на износа на агрохранителни продукти от ЕС се е увеличила най-много през първите четири месеца, са Норвегия (+238 млн. евро, или +15.5%) и Чили (+118 млн. евро, или +53%).