ДФ "Земеделие" изплати близо 1 млн. лева (961 619 лева) по подмярка COVID 2 (21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2") по от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Финансова подкрепа получиха 671 стопани, съобщи ДФ "Земеделие".

Периодът, в който земеделците можеха да кандидатстват за помощта беше от 19 август до 21 септември 2020 г. Право на подпомагане (съгласно Наредба № 2 от 5.08.2020 г.) имат стопаните, извършващи дейност в сектор "Растениевъдство" за селскостопански култури, различни от тези в приложение № 1, и сектор "Животновъдство" (свине и птици).

Допустими за финансиране по COVID 2 са кандидатите по схемите на директни плащания, подали заявление за Кампания 2019 и Кампания 2020, както и бенефициенти с действащ договор или ангажимент по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. Животновъдите, одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схемите за хуманно отношение към свине и птици също влизат в обхвата за подпомагане.

Финансовата помощ се предоставя на база средносписъчен брой на персонала за периода март - юни 2020 г. по данни, предоставени от Националната агенция за приходите (НАП). Подпомагането се предоставя за лице, заето в стопанство, приравнено към средносписъчния брой на персонала в съответствие със Списък на кодовете на икономическите дейности (КИД), посочени в приложение № 3 от горецитираната наредба, и е в размер на:

  • 30 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала - за кандидати, отглеждащи селскостопански култури;
  • 245 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала - за кандидати, отглеждащи свине;
  • 430 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала - за кандидати, отглеждащи птици.

Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности, но не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

По-рано днес от ДФ "Земеделие" съобщиха, че общо 211 заявления за подпомагане са подадени по извънредната подмярка COVID 3 (21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3") от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Периодът, в който кандидатите можеха да подадат заявление по подмярката бе от 26 октомври до 13 ноември 2020 г. Подмярка COVID 3 е обявена с бюджет от 7 321 096 лв. Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция.