В своя позиция от Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ изразяват категоричното си несъгласие с наложеното увеличаване на таксите на Българската фондова борса за първоначална регистрация и за поддържане на регистрация на емисии във всички сегменти на Основния пазар на БФБ, в сегментите на Алтернативния пазар, както и във въвеждане на нови такси, считано от 1 януари 2021 г., и предложеното въвеждане на нови такси от Централния депозитар.

Позицията е изпратена до Министерството на финансите, Българската фондова борса и Централния депозитар.

От АОБР смятат, че е крайно наложително предприемането на адекватни мерки от страна на "БФБ-София" АД и "Централен депозитар" АД в съответствие със стандартите и добрите практики на корпоративното управление с цел подобряване на бизнес средата и повишаване на доверието в българския капиталов пазар, а оттам - и на конкурентоспособността на българските предприятия и съответно на икономиката в страната.

Внезапно обявените промени в Тарифата на БФБ доведоха до увеличаване от 50 до 200 на сто на минималните и максималните прагове на годишните такси за поддържане на емисии не само на Основния пазар, а дори на стотици нисколиквидни емисии без сделки или с по две-три сделки годишно, посочват от АОБР. "За нас остава неясно как това е свързано с обещаното от ръководството на БФБ "подобряване на доверието в пазара", допълват от асоциацията.

Мотивите, свързани с обстоятелството, че тарифата за таксите на БФБ не е променяна от 10 години, а оттогава минималната работна заплата в страната и средномесечният осигурителен доход са се увеличили, са неотносими към въведеното едностранно и драстично увеличение на таксите, дължими към БФБ, особено в усложнената икономическа ситуация в национален и световен мащаб, обусловена от икономическата криза, е позицията на АОБР.