Застрахователният сектор трябва да приключи с подготвителните действия и да приложи подходящ и реалистичен план за извънредни действия преди края на преходния период за Обединеното кралство. Това гласи последният призив на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA).

Уточняваме, че преходният период по отношение на Обединеното кралство съгласно Споразумението за оттегляне ще завърши на 31 декември 2020 година.

След тази дата всички първични и вторични законодателни актове на ЕС вече няма да се прилагат в Обединеното кралство, включително и ключовата Директива "Платежоспособност II", както и Директивата относно разпространението на застрахователни продукти (IDD).

"Необходимо е застрахователният сектор да бъде подготвен за последиците, свързани със застрахователните дружества от Обединеното кралство и Гибралтар, които ще се превърнат в дружества от "трета държава" и повече няма да се ползват от лицензионния режим съгласно Директивата "Платежоспособност II", за да предоставят услуги на територията на ЕС", обявиха от EIOPA. Наред с това има и други правни последици, засягащи застрахователните договори, разкриването на застрахователната тайна и груповия надзор.

Очакванията към презастрахователните дружества са те да разполагат с мерки за предотвратяване на извършване на застрахователна дейност без лиценз и да осигурят бъдещото предоставяне на трансгранични услуги, за да се намалят щетите за притежателите на полици и третите ползващи се лица.

Застрахователните дружества и застрахователните посредници са длъжни да информират клиентите си относно възможното отражение върху застрахователните договори от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

Важно е да споменем, че Меморандумът за разбирателство относно сътрудничеството и обмена на информация, подписан от EIOPA и от всички национални компетентни органи в ЕИП с Националната банка на Англия в качеството й на орган, осъществяващ разумна регулационна дейност, и с Органа за финансова дейност на Обединеното кралство запазва действието си и ще влезе в сила от датата, на която Договорите за Европейския съюз и вторичното законодателство престанат да се прилагат в Обединеното кралство.