Цените на ВиК услугите в Софийска област ще увеличат с 44,14 процента от 1 юли, а в Пернишка област - с с 46,50 процента от същата дата. Това стана ясно по време на днешното открито заседание за обсъждане на бизнес плановете на "Водоснабдяване и канализация" - София област като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и на "Водоснабдяване и канализация" Перник като ВиК оператор за същия период. 

Обсъдени бяха и заявленията на двете дружества за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги.

В доклада на КЕВР е записано, че цената за доставянето, отвеждането и пречистването на водата в Софийска област трябва да се повиши от сегашните 2,56 лева за кубик до 3,69 лв. с ДДС. В 5-годишния си бизнес план водоснабдителното дружество предвижда да инвестира близо 14 милиона лева, които ще използва за подобряване на качеството на водата.

Управителят на ВиК София област Иван Иванов каза по време на заседанието, че дружеството е второто по големина в България след това в Бургас и снабдява с вода 22 общини, предаде БТА. Сред тях са Елин Пелин, Ихтиман, Костинброд, Копривщица, Правец, Самоков, Своге.

Иванов поясни, че ВиК София област основно захранва населените места в областта помпажно.

Последната цена от ВиК София област, която все още е валидна, е от 2021 г., припомни Иванов. Според него представеният бизнес план предвижда нормално повишение на цената, като увеличението е свързано най-вече с поскъпването на електрическата енергия и горивата.

"Мисля, че повишението е много необходимо, за да може да си изпълним нашите задължения и като ВиК оператор към гражданите на София област", коментира управителят на дружеството.

В доклада на ВиК Перник, което обслужва общините Перник, Брезник, Земен, Радомир и Трън, се посочва, че доставянето, отвеждането и пречистването на водата вече трябва да струват не 2,43 лв., а 3,56 лв. за кубичен метър. Предвидени са 12 милиона лева инвестиции, с които ще бъде реконструирана мрежата в Перник и Радомир.

От ВиК Перник припомнят, че през 2019-2020 г. беше въведено ограничение за използването на водите от язовир "Студена" единствено за питейно-битови нужди, поради което дружеството почти не е доставяло вода с непитейни качества, респективно не е отчитало разходи. В тази връзка прогнозните разходи (включително преки и непреки) за периода 2022-2026 г. са значително по-високи спрямо отчетените през 2020 г. Освен това целта на дружеството е да се предотвратят бъдещи кризи с водоснабдяването в областта.

Председателят на КЕВР Иван Иванов съобщи, че закритото заседание, в което регулаторът трябва да се произнесе с решение по заявлението на двете ВиК дружества ще се проведе на 29 юни.