Върховният административен съд отмени текстове от наредбата за касовите апарати, съобщиха от институцията.

Става въпрос за текстовете от Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Това са чл. 3, ал. 16, чл. 16, ал. 3, чл. 38, ал. 4, чл. 52б, чл. 52 г, чл. 52д, чл. 52и, чл. 52к, ал. 2, чл. 52н и Приложение № 34 и 35 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Припомняме, че през 2019-а бе образувано Административно дело заради жалби на над 40 организации и фирми.

Според ВАС при приемането на измененията в наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които са достатъчно основание за тяхната незаконосъобразност.

От решението става ясно, че един от основните пропуски, касае общественото обсъждане на проекта. От ВАС допълват, че Законът придава изключително значение на мотивите на предложението за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане.

"Приложените по делото справки за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на проектите на наредбите на интернет страницата на министерството на финансите и на Портала за обществени консултации, не установяват изпълнение на законовите изисквания. Това обосновава извод, че обсъждането е формално", смятат съдиите. Според тричленния състав на ВАС в случая не е налице обсъждане.

Върховните съдии приемат и че са нарушени и изискванията на Директива ЕС 2015/1535. Според нея трябва да бъде изпълнена процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.