Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решение на Административния съд в Кюстендил, с което е отхвърлена жалбата на Сдружение "За Земята - Достъп до правосъдие" срещу решение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда в София за издаване на комплексно разрешително на Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) "Бобов дол" ЕАД за експлоатация на инсталации и съоръжения, съобщи БТА. Става въпрос за горивна инсталация за производство на електрическа енергия и инсталация за производство на водород.

Делото беше заведено след жалба на екологичното сдружение "За Земята" и с подкрепата като заинтересовани страни на жители от общините Бобов дол и Дупница. Пряко засегнатите хора в района подаваха жалби за лошо качество на въздуха, задушлива миризма на сяра, отлагания на прах, черен пушек, който идва от комините на централата. Данните в изследването на "Грийнпийс" - България за замърсяването от топлоелектрическата централа в региона на Големо село в Западна България удостоверят чести изпускания на отпадни води в околната среда от разнообразни места към топлоелектрическата централа.

Върховните магистрати приемат, че не се касае за извършване на "съществена промяна" в производствената дейност на оператора "ТЕЦ - Бобов дол" ЕАД, която да попада в приложното поле на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. В тази връзка доводите в мотивите на оспореното решение относно обстоятелството, че разрешителното е издадено на лице, многократно нарушавало и нарушаващо и към момента екологичното законодателство и че същите не могат да послужат като основание за отказ да бъде издадено комплексно разрешително, доколкото те имат отношение към неспазване на предишно разрешително, за което на оператора се налагат санкции от Закона за опазване на околната среда, са правилни.

В оспореното разрешение са посочени изрично мерките, които операторът следва да вземе, с цел съобразяване на дейността си с нормите на вредните емисии, които са посочени в Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

Върховните магистрати приемат също, че не са налице отклонения от процедурата, регламентираната в Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. Решението по делото от 2021 г. е окончателно.

В своето решение Административния съд в Кюстендил е счел, че комплексното разрешително е издадено от компетентен орган по Закона за опазване на околната среда, изготвено е в изискуемата писмена форма и съдържа изложение на фактически и правни основания за съставянето му. Изпълнени са изискванията за съгласуване на предоставената от оператора информация с РИОСВ - Перник, Регионалната здравна инспекция, Басейнова дирекция - Благоевград, кметовете на засегнатите общини, както и на поставените условия в комплексното разрешително, а постановеното решение за издаване на разрешителното е публикувано чрез средствата за масова информация.

ТЕЦ "Бобов дол" е провел изцяло процедурата по реда на относимата към подаването на заявлението за комплексно разрешително Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда за инвестиционното намерение. По повод обвиненията в "Системни и многократни нарушения на разрешителното и на законодателството за опазване на околната среда", съдът в Кюстендил е приел, че изложените нарушения се явяват ирелевантни за настоящия правен спор, тъй като инкорпорираните в жалбата нарушения на екологичното законодателство, не касаят процедурата по издаване на атакуваното решение. От представените доказателства е станало видно, че дружеството - оператор е изплатило изцяло задълженията си за извършените нарушения, заявяват още от съда.

Не са били представени доказателства - химически изследвания, замервания или други, за твърдението, че при съвместното изгаряне на отпадъци на въглища, биомаса и неопасни отпадъци ще бъдат отделяни полициклични ароматни въглеводороди, летливи органични съединения, диоксини и фурани, тежки метали. При извършените анализи е установено, че концентрациите са значително под допустимите норми в зоната с максимална концентрация в обхвата на населеното място, а средногодишните концентрации - многократно под допустимите норми. Съществуващата инсталация на топлоцентралата отговаря и се класифицира като "Инсталация за съвместно изгаряне", съобразно изискванията на Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, пише още в решението на Кюстендилския административен съд.

С цел привеждането в съответствие с изискванията на екологичното законодателство и изпълнение на заложените в комплексното разрешително екологични норми по опазване на компонентите на околната среда на площадката на дружеството са изградени и се експлоатират пречиствателни съоръжения за емисиите в атмосферата и същите се считат за най-добри налични техники за големи горивни инсталации. Инсталацията на централата е оборудвана със средства за извършване на собствени непрекъснати измервания на емисиите в атмосферния въздух, които всеки месец се докладват на съответните институции, счита съдът в Кюстендил. Според него в комплексното разрешително се съдържат заложените норми за ефективност на суровини, спомагателни материали и горива в съответствие с Методиката за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията на комплексните разрешителни по Закона за опазване на околната среда. В разрешителното е наложено ограничение по капацитет, като разрешени да се изгарят са не повече от четири тона неопасни отпадъци на час. Избраната техника за изгаряне не предвижда промяна в естеството на производствената дейност, функционирането или разширяването на инсталацията, нито увеличаване на капацитета й, а предвижда само част от основното гориво (въглища) да бъде заместено с допълнително гориво (неопасни отпадъци), изразено в процентно съотношение за денонощие.

Според съда това, че е било констатирано нарушение по старото разрешително за нерегламентирано заустване на шламови води при възникнала аварийна ситуация, не води до извод, че инсталацията не разполага с необходимите мерки за предотвратяване и контрол на замърсяването. Посочено е, че никъде в становището от РИОСВ - Перник, не се съдържат твърдения, че операторът не поддържа необходимото качество на заустените отпадъчни води.

С издаденото комплексно разрешително се дава възможност за използването на нови алтернативни горива за съвместно изгаряне с основното гориво, с което би се постигнала и една от основните цели, свързана с екологичната политика - възобновяемите източници на енергия да съставляват 20 процента от общото потребление на енергия, увеличаване на енергийната ефективност с 20 на сто и не по-малко от 10 процента от транспортните горива да се получават от биогорива. Това ще се осигури именно чрез осигуряване на алтернативно гориво за производство на енергия с ниски нива на въглеродните емисии; използване на биогорива с много добри емисионни показатели и висока калоричност; ограничаване на емисиите на парникови газове; намаляване на използваните количества полезни изкопаеми и намаляване на количеството на отпадъците, подлежащи на крайно депониране и спазване йерархията за управление на отпадъците. От съда подчертават, че топлоцентралата в Бобов дол е включена в списъка със стратегически обекти на Националната сигурност на България и като такъв има изключителна важност за сигурността на страната. С оспореното новоиздадено комплексно разрешително се съдейства за нормалното функциониране на дейността на оператора и се способства за недопускането на аварийни ситуации в енергийната система на страната.

В приложената по делото административна преписка в пет тома - 1961 страници се съдържат достатъчно данни, от които може да се направи извод за осъществяване на елементите от сложния фактически състав по издаването на позитивен за ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД административен акт. Административният орган е установил с надлежни доказателства материално-правните предпоставки за актуализиране на комплексното разрешително за експлоатация на "Горивна инсталация за производство на електрическа енергия" и "Инсталация за производство на водород", се казва още в потвърденото от ВАС решение на кюстендилските магистрати. От съда в Кюстендил посочват още, че обратното не е било установено и доказано от страна на жалбоподателите и заинтересованите лица.