На свое заседание на 15 април 2021 г. Комисията за финансов надзор (КФН) определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29 март 2019 г. до 31 март 2021 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Данните показват, че универсалните пенсионни фондове (УПФ) приключват 24-месечния период с положителна минимална доходност от 0.11%, за разлика от професионалните пенсионни фондове (ППФ). Те завършват с отрицателна (-0,04%).

Универсален пенсионен фонд "Топлина" е с най-висока доходност от 4.02% за периода от 29 март 2019 г. до 31 март 2021 г. На второ и трето място се нареждат УПФ "ДСК-Родина" с 3.83% и "УПФ - Бъдеще" с 3.34%. УПФ "Съгласие" е постигнал доходност от 3,32%. Два универсални пенсионни фондове завършват същия период с еднаква доходност от 3.23%. Това са "Eн Ен УПФ" и УПФ "ЦКБ-Сила". Доходността на "ЗУПФ Алианц България" е 2.83%, следвана от УПФ "Доверие" с 2.41% и УПФ "ПОИ" - 1.29%.

От публикуваните данни на Комисията за финансов надзор се вижда, че и при професионалните пенсионни фондове, също деветте приключват 24-месечния период на годишна база с положителна доходност. Първите три позиции се заемат съответно от ППФ "ДСК-Родина" с 4.00%, ППФ "Топлина" с 3.52% и "Ен Ен ППФ" с 3.40%, следвани от "ЗППФ Алианц България" (2.92%), ППФ "ЦКБ-Сила" (2.84%), ППФ "Доверие" (2.64%), "ППФ - Бъдеще" (2.50%), ППФ "Съгласие" (2.19%) и ППФ "ПОИ" (1.75%).

Доходността е важен показател и тя зависи от вида активи, в които са инвестирани акумулираните средства и тенденциите на съответните пазари. За да определи задължителната минимална доходност, КФН разглежда отчетите на фондовете и постигнатата от тях доходност за последните 24 месеца. Пълният текст на Решения № 211 - УПФ от 15.04.2021 г. и № 212 - ППФ от 15.04.2021 г. може да намерите в раздел "Административни документи". Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел "Пазари", "Осигурителен пазар", "Статистика", "Статистика и анализи".