Държавата ще предоставя на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, безвъзмездни средства в размер на 4 на сто от оборота им без ДДС през 2019 година. Това приеха депутатите на второ четене на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, предаде БТА. Мярката е част от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Средствата приоритетно ще се използват за компенсиране на загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и от удържани от доставчиците на услуги суми. 

Сумите ще се предоставят по ред, определен с наредба на министъра на туризма и при спазване на правилата за държавните помощи. Предвижда се разпоредбата за туроператорите и туристическите агенти да се прилага до 31 декември 2021 г., включително.

На микро-, малки и средни предприятия, които, в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването, при извънредна епидемична обстановка са преустановили дейността си след 1 ноември 2020 г., ще се предоставят безвъзмездни средства в размер на процент на оборота им без ДДС за същия период през предходната година, за срок до отпадането на ограничението. За регистрираните микро-, малки и средни предприятия след 1 януари 2020 г., безвъзмездните средства са в размер на процент на оборота им без ДДС за предходния месец на месеца, през който е преустановена дейността.

Средствата ще се предоставят на микро-, малки и средни предприятия, отговарящи на критерии и по ред, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката.

Текстовете от измененията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение за туроператорите и турагентите влизат в сила от 7 декември 2020 г., а разпоредбите за микро-, малки и средни предприятия - от деня на обнародването им в "Държавен вестник".