През изминалото първо шестмесечие на 2018 г. общият размер на реализираните от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД приходи от оперативна дейност възлиза на 287 700 хил. лв., при отчетени през същия период на предходната 2017 г. - 296 596 хил. лв.

Това показва отчетът за първите шест месеца на 2018 година на централата, публикуван от Министерството на финансите.

Намалението на общата приходна част е с 8 896 хил. лв. или 3,00 на сто. Основните си приходи (283,228 хил. лв) Дружеството е реализирало от продажби на електрическа енергия на свободния пазар, както и продажба на електрическа енергия и разполагаема мощност НЕК ЕАД - обществен доставчик, балансираща енергия при излишък ЕСО ЕАД, участие при регулиране нагоре ЕСО ЕАД, студен резерв на ЕСО ЕАД, разполагаема мощност за допълнителни услуги ПР и ВР на ЕСО ЕАД.

Към 30.06.2018 г. са реализирани 3 577 585 МВтч електроенергия, като за същия период на предходната 2017 г. са продадени 3 970 876 МВтч. Отчита се намаление с 393 291 МВтч или 9,90 процента. През изминалото първо шестмесечие на 2018 г. се отчита намаляване на продажбите на либерализирания пазар със 685 148 Мвтч, като са реализирани 2 948 828 Мвтч /дялово съотношение 82,43 на сто/, а за същия период през предходната 2017 г. са реализирани 3 633 976 Мвтч /дялово съотношение 91,52 на сто/. Дружеството отчита спад на продажбите на либерализирания пазар с 24 405 хил.лв. или 9,82 процента.

През първото полугодие на 2018 г. среднопретеглената цена за продажби на свободен пазар бележи увеличение със 7,61 лв./Мвтч до 75,99 лв./Мвтч спрямо цената от 68,38 лв./Мвтч за съпоставимия период от предходната 2017 г. Отчетеното увеличение се дължи основно на реализираната по-висока среднопретеглена цена при продажби на търговци на свободния пазар от 65,60 лв./Мвтч за периода към 30.06.2017 г. до 76,18 лв./мвтч през същия период на 2018 г. или ръст с 10,58 лв./Мвтч /16,13 на сто/.

При участието на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД на борсовата платформа на "БНЕБ" ЕАД е била отчетена средна продажна цена към 30.06.2018 г. възлизаща на 76,14 лв./Мвтч и бележи спад от 2,70 лв./Мвтч или по-ниска цена с 3,55 на сто спрямо постигнатата цена към 30.06.2017 г. Централата е един от основните продавачи на електрическа енергия на борсовия пазар, организиран от "БНЕБ" ЕАД. За периода към 30.06.2018 г. "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД е продала 1 795 793 Мвтч електроенергия на борсовата платформа на "Българска независима енергийна борса" ЕАД (60,90 на сто от общо продадените), се посочва още в отчета.

Спрямо съпоставимия период на предходната 2017 г. реализираните продажби на БНЕБ към 30.06.2018 г. бележат повишение с 1 237 381 Мвтч или 221,59 на сто повече спрямо отчетените 558 412 Мвтч.

Количествата реализирана електроенергия и разполагаема мощност на НЕК ОД на регулирания пазар са 567 560 Мвтч и бележат повишение от 362 516 Мвтч, представляващи 176,80 процента повече спрямо отчетените 205 044 Мвтч през съпоставимия период на предходната 2017 г., което се дължи на утвърдената по-висока квота от 900 103 Мвтч, определена за настоящия регулаторен период, съгласно решение от 1 юли 2017 г. Съгласно друго решение от същата дата на КЕВР са определени считано от 01.07.2017 г. цена на активната електрическа енергия в размер на 46.85 лв./Мвтч и цена за разполагаема мощност през новия регулаторен период в размер на 28.23 лв./Мвтч при утвърдена квота за продажби на обществен доставчик, възлизаща на 900 103 Мвтч. Общата цена за 1 MВтч електроенергия за обществения доставчик е в размер на 75,08 лв./MВтч при поискани от дружеството 85,58 лв./MВтч. Квотата за обществения доставчик е над 12 процента от общото количество ел.енергия, което централата прогнозира да реализира през регулаторния период.

През изминалото първо шестмесечие на 2018 г. "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД е реализирала 58 189 Мвтч ел.енергия, която е продадена за регулиране нагоре на ЕСО на стойност 9 601 хил.лв., както и 3 007 Мвтч балансираща енергия при излишък на стойност 41 хил. лв. За съпоставимия период на предходната 2017 година са били реализирани 127 587 Мвтч ел.енергия продадена за регулиране нагоре на ЕСО (вкл. активиран студен резерв на ЕСО ) на стойност 22 179 хил.лв., както и 4 268 Мвтч балансираща енергия при излишък на стойност 54 хил.лв. общо в размер на 22 233 хил.лв. - или с 12 591 хил.лв. повече спрямо отчетените 9 642 хил.лв. към 30.06.2018 година. Основната причина за чувствително по-големите приходи през 2017 г. са отчетените приходи от активиран студен резерв през месеците януари и февруари 2017 г. във връзка с тежките климатични условия в началото на 2017 г., което наложи спирането на износа на електрическа енергия с произход България считано от 13.01.2017 г.

През изминалото първо шестмесечие на 2018 г. Дружеството е реализирало приходи от продажба на разполагаема мощност за студен резерв в размер на 4 750 хил.лв. или с незначителните 11 хил.лв. повече в сравнение с отчетените 4 739 хил. лв. през съпоставимия период на предходната 2017 г. Вследствие на проведен от "ЕСО" ЕАД търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв за периода 01.10.2017 г. - 31.03.2018 г. централата е сключила Договор за продажба на студен резерв от 27.07.2017 година за продажба на студен резерв от 1 голям блок при цена 11,00 лв./Мвтч.