Производството на електроенергия расте от началото на годината и вече се отчита ръст, макар и слаб, докато потреблението все още остава на минус. Впечатляващо е нарастването на дела ВЕЦ-овете, според данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от 1 до 17 януари 2021 г. спрямо аналогичния период на миналата 2020 година.

Салдото (износ-внос) също е положително. Все пак периодът за сравняване остава дост къс и е рано за изводи.

Няма официално обяснение на този рекорд от Централното диспечерско управление поради кратния срок на информацията. Но министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви наскоро по БНТ, че са включени в производствен режим всички ВЕЦ, за които отговаря националната електрическа компания /НЕК/, за да се предотврати препълването на големите енергийни язовири и да се предотвратят наводнения.

Произведената електроенергия за първите 17 дни на януари нараства с 0.21% и достига 2 182 713 MWh, докато за същия период на миналата година е била 2 178 103 MWh.

3e-news.net

За разлика от производството, потреблението на ток е 2 208 890 MWh, като се свива с 8.10 на сто в сравнение с 1-17 януари на 2020 година, когато са отчетени 2 029 905 MWh.

Салдото за сравнявания период е положително и възлиза на 152 808 MWh, докато през първите 17 дни на 2020 година е било на минус 30 787 MWh.

Делът на базовите централи през настоящата 2021 г. е в обем от 1 777 273 MWh и намалява с 8.39%. Година по-рано през първите 17 дни на месец януари техният обем възлиза на 1 940 006 MWh.

Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната система намалява до 53 345 MWh, което в сравнение със същия период на 2020 година намалява с 18.68%, когато са отчетени 65 597 MWh. Този спад се дължи както на вятърните (минус 13.69%) и фотоволтаични (минус 38.46 %) мощности, така и на биомасата (минус 14.36%).

Дела ВЕИ в разпределителната мрежа за първите 17 дни на настоящата година възлиза на 66 106 MWh, което е спад с 22.72% спрямо същия период на 2020 г., когато участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигало обем от 85 544 MWh. Това се дължи на по-ниския дял, както на вятърните (минус 21.17%) и фотоволтаичните (минус 29.32%) мощности, така и на биомасата (минус 6.93%).

Затова пък участието на ВЕЦ расте и нараства с внушителните 228.89%. През сравнявания януарски период от 17 дни на 2020 г. делът на ВЕЦ е възлизал на 86 956 MWh, докато за същите дни на настоящата година са отчетени 285 989 MWh.