След като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) даде разрешение Еврохолд да придобие бизнеса на ЧЕЗ в България, ред е на още един регулатор да стори същото - Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). До момента в КЕВР не е постъпило искане за разрешаване на подобна сделка и заради това експертите на Комисията все още не са оценили ефектите от придобиването върху електроенергийния пазар. Това е записано в решението за одобрение на сделката от КЗК.


Всичко за сделката - на 3е-news.net >>


Най-вероятно отделно решения няма да има и от Комисията за финансов надзор (КФН), въпреки че и двете страни по сделката са публични дружества и акциите им се търгуват на БФБ. От КФН не изразяват свое становище за ефектите от сделката, като се аргументират, че то е предоставено на КЗК. В документите по сделката се припомня, че Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) е получила информация от междинен доклад на КФН за "Еврохолд България" и неговата дейност.

От Министерството на енергетиката са изразили становище пред КЗК, че ЧЕЗ Разпределение играе съществена роля "за качественото и сигурно задоволяване на потребностите на обществото от електрическа енергия, респективно за енергийната сигурност на страната и осъществява дейността си чрез стратегически обекти от значение за националната сигурност. За дружествата от придобиващата група МЕ обяснява, че те не осъществяват дейност в енергийния сектор до момента.

Важно е да се припомни, че в момента КЕВР има председател, който е с изтекъл мандат. Очакваше се през септември да стартира повторната процедура за избор на нов председател, след като сегашния шеф д-р Иван Иванов не пожела да се кандидатира за втори мандат. В момента той продължава да е председател на енергийния регулатор и заедно с членовете на комисията да взимат решения в сектор "Енергетика" и ВиК.