Разделното събиране на лекарства и опаковки от лекарства все още не е практика в домакинствата. Аптеките нямат правно задължение да приемат негодните за употреба лекарствени продукти от бита, съобщиха от Министерството на околната среда и водите на въпрос на 3e-news къде хората да изхвърят опаковките от лекарствата си.

Законът за управление на отпадъците задължава кметовете на общините да организират разделното събиране на битови отпадъци, в т.ч. опаковките и негодните за употреба лекарства от бита. Общинският съвет приема наредба, с която определя конкретните условия и реда за изхвърлянето, разделното събиране, транспортирането и третирането на битови и строителни отпадъци, включително опасни битови отпадъци на своя територия каквито са медицинските. По този начин се дава възможност на кметовете сами да определят най-подходящия начин за изпълнение на задълженията си в зависимост от спецификата на региона.

Във всички населени места с население по-голямо от 10 000 жители кметовете са задължени да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, вкл. негодни за употреба лекарства от бита.

3е-news.net