Подобрение във финансовото състояние на държавните компании от военнопромишления комплекс показват отчетите на дружествата към края на второто тримесечие на 2018 г., публикувани от Министерството на финансите.

Така например резултатите на авиоремонтен завод "Авионамс" се подобряват значително спрямо периода януари-март.

Към края на юни дружеството реализира печалба от обичайната дейност в размер на 4,86 млн. лв. при 615 хил. лв. за второто тримесечие на 2017 г. Спрямо първото тримесечие на тази година също има подобрение - тогава печалбата е била 4,7 млн. лв.

Сумата на собствения капитал в края на юни 2018 г. е 13,4 млн. лв., а нетните активи на дружеството възлизат на 12,7 млн. лв.

Разходите за дейността са в размер на 15,6 млн. лв., като над 90% са за оперативна дейност. Финансовите разходи са в размер на 1,5 млн. лв., като в голямата си част представляват отрицателни разлики от промяна на валутни курсове - 1,2 млн. лв., и лихви по търговски заем в размер на 269 хил. лв., става ясно още от отчета. 

Общо признатите приходи от дейността на дружеството през отчетния период в абсолютна сума са в размер на 20 млн. лв., което обаче е с около 7 млн. лв. по-малко спрямо първото тримесечие. От тях 95,1 % са приходите, свързани с основния предмет на дейност на дружеството, от които 81,1% е делът на нетните приходи от продажби в размер на 16,2 млн. лв.

Най-голямото задължение на дружеството е заем от малко над 19 млн. лв. към "Държавната консолидирана компания" (ДКК ЕАД). Завода има и кредит към фалиралата "Корпоративна търговска банка" (КТБ) в размер на 10,3 млн. лв.

Общите задължения на дружеството са увеличени със 104 хил. лв., дължащо се преди всичко на увеличението на задълженията към доставчиците - от 77 хил. лв. на 639 хил. лв. и към клиентите по аванси с 1,1 млн. лв. спрямо предходния период, пише още във финансовия отчет.

Печалбата на "Кинтекс" ЕАД към края на второто тримесечие е 12,1 млн. лв., при 12,8 млн. лв. за цялата 2017 г. В сравнение с първото тримесечие има ръст от над 30%, като в края на март печалбата беше 8,5 млн. лв. За данък печалба компанията е платила 1,3 млн. лв.

До средата на годината дружеството е осъществило износ на специализирана продукция, като приходите от продажбите възлизат на 84 млн. лв., което е с близо 20% повече от първото тримесечие. Стойността на изнесените стоки за Алжир и Етиопия са в размер на близо 11 млн. долара.

През отчетния период са подписани нови договори на стойност 67 млн. долара с индийското Министерство на отбраната.