Парламентът прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесен от Министерския съвет.

С промените се транспонира в българското законодателство част от изискванията на европейска директива във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право.

В мотивите към законопроекта се посочва, че с изменението на Директива (EС) 2017/1132 се следва и принципът на еднократност, който държавите членки следва да прилагат в областта на дружественото право. Вносителите посочват, че това означава, че от дружествата няма да се изисква да подават една и съща информация до публичните органи повече от веднъж, като същата следва да се обменя по електронен път между регистрите на държавите членки чрез системата за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS), информира БТА.

С Директивата се въвежда изискването за транспонирането на обстоятелствата, уредени с нейното издаване, чрез законови, подзаконови и административни разпоредби, пише още в мотивите.

Депутатите приеха срокът за предложения между първо и второ четене да бъде съкратен на три дни.

С предложените изменения се разширява обемът на информацията относно българските дружества, съответно чуждестранните юридически лица, регистрирали клон в България, и се въвеждат образци на учредителните актове на Дружество с ограничена отговорност и на Еднолично дружество с ограничена отговорност, които ще бъдат подробно уредени с наредба.

Законопроектът предвижда Агенцията по вписванията да осигури възможност за получаване на информация за фирмата, правната форма, управителните и контролните органи, ликвидацията, несъстоятелността и заличаването на чуждестранно лице, регистрирало клон в България, както и данни за оповестените годишни финансови отчети на чуждестранното лице, като получената информация ще се отбелязва незабавно в Единния портал към Агенцията по вписванията.

Предвиден е и срок за посочване на информацията за седалището на чуждестранните търговци по партидите на вписаните им клонове.

Крайният срок за транспониране на тази част от изискванията на директивата е бил 1 август 2022 г. и Европейската комисия е изпратила официално уведомително писмо до България по процедура за нарушение за неизпълнение на задължението за уведомяване на Европейската комисия за мерките за транспониране на директивата.