Създава се Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири", реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за водите.

То ще е със статут на държавно предприятие по смисъла на Търговския закон. Предприятието не е търговско дружество и не формира и не разпределя печалба, предвиждат приетите текстове.

Основният му предмет на дейност ще е комплексно управление на язовири - публична и частна държавна собственост. В това число влизат и язовирите, чиято собственост общините са прехвърлили безвъзмездно на държавата.

Извън обхвата на дейността на новото предприятие са язовирите, стопанисвани от "Национална електрическа компания", "Напоителни системи", "Земинвест", В и К операторите с държавно или с държавно и общинско участие в капитала и тези, отдадени на концесия, за които в концесионния договор е предвидено извършването на основен ремонт и реконструкция от страна на концесионера.

Създаването на това предприятие ще облекчи в голяма степен местните власти при поддържане на язовирите или грижата на държавата по отношение на тези водни обекти, за които има затруднения по поддръжката на техническото им състояние и безопасната експлоатация, се посочва в мотивите за измененията.

Промените са внесени от Емил Христов/ГЕРБ/, но предложенията са изработени съвместно с Министерството на икономиката, НСОРБ и Държавната агенция по метрология и технически надзор /ДАМТН/.

Предвижда се и класификация за язовирите на "големи" и "малки", с което да се разпишат различни изисквания по отношение поддръжката им в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация.

Язовирите ще се класифицират и по тристепенна скала за потенциална опасност, което ще е в прерогативите на комисия, назначена от областните управители, за обследване на язовирните стени на територията на областта, реши парламентът.

С измененията се дава право на собствениците да заявят пред председателя на ДАМТН желанието си за ликвидиране и/или извеждане от експлоатация на язовирни стени и съоръжения към тях.

Регламентират се и случаите, в които ще могат да бъдат прилагани принудителни административни мерки.

Ремонтите и реконструкциите на язовири - държавна и общинска собственост, с изключение на тези, възложени на концесия, могат да се възлагат от търговско дружество със сто на сто държавно участие, определено от Министерския съвет. Правителството, по предложение на председателя на ДАМТН, ще одобрява списък на язовирите, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция. Общините ще възстановяват на дружеството разходите за ремонтите и реконструкциите на язовири - общинска собственост, освен когато правото на собственост върху тях се прехвърли безвъзмездно на държавата след решение на общинския съвет.

С измененията се прецизират текстовете за предоставянето на находища на минерални води за управление и ползване на общини.