Стартира процесът по договаряне по процедура за "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), съобщиха от Министерството на икономиката.

Изпратени са вече близо 1000 покани. До седмица ще бъдат изпратени поканите до всички 1285 одобрени за финансиране кандидати, по които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 178 532 856 лева.

Успешно са преминали оценката по процедурата 1 703 проектни предложения на средни предприятия с обща одобрена сума в размер на 233 645 650 лева. Резервните проектни предложения по процедурата са 418 с размер на одобрената помощ 55 112 794 лева. Предприети са и необходимите действия за осигуряване на допълнителни средства за финансиране на компаниите от резервните списъци, като са осигурени средства за всички, които отговарят на изискванията по програмата.

Поканите се изпращат изцяло по електронен път чрез модул "Комуникация с УО" в раздел "Проектни предложения" на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) с използването на квалифициран електронен подпис. С уведомленията-покани се изисква от одобрените кандидати да предоставят документи преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с оглед извършване на проверка дали отговарят на изискванията за бенефициенти съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Одобрените кандидати имат 30-дневен срок от получаване на поканата да представят указаните в нея документи и доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент. Управляващият орган на ОПИК обръща внимание, че сключването на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със съответния кандидат е обвързано с бързината, с която ще бъдат представени изисканите документи, и доказателства, с които кандидатът ще удостовери, че отговаря на условията.

Съгласно публикуваните условия за изпълнение на проекти по процедурата се предвиждат два варианта на изплащане на безвъзмездната финансова помощ - първият е с авансово плащане и окончателно плащане, а вторият - само окончателно плащане.

Относно процедура за "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", по която вече бяха изплатени близо 173 млн.лв. на над 21 хил. фирми, работна група преразгледа всички отхвърлени проектни предложения, информират от пресцентъра на Министерството на икономиката. Предложени са общо 3 354 проектни предложения, които да бъдат преоценени по процедурата. Във връзка със стартиралата преоценка, Управляващият орган е започнал от 4 януари 2021 г. поетапно изпращане на уведомления за установени нередовности до кандидатите чрез ИСУН 2020. Срокът за представяне на изисканите от оценителната комисия документи е една седмица, считано от деня, следващ изпращането на уведомлението. Своевременно на страницата на оперативната програма (opic.bg) ще бъдат публикувани списъци на финансираните проектни предложения и размерът на предоставяната безвъзмездната финансова помощ, както и списъци на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.

С одобрените за финансиране кандидати ще бъдат сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като Управляващият орган на ОПИК се ангажира да извърши плащането на одобрената помощ в най-кратки срокове.