Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ наложи санкция в размер на 30 000 лв. за извършено нарушение на чл. 46 от Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/ на "Ивентас" ЕООД. Причината- неизпълнение на задължението за съдействие по време на проверка на място в помещенията на дружеството, осъществена от служители на КЗК.

Проверката в офиса на "Ивентас" ЕООД" е извършена на 25 април 2018 г. в рамките на образуваните производства за установяване на евентуално извършено нарушение от страна на "Ивентас" ЕООД и "Смарт СМ" ООД, изразяващо се в определяне на препродажни цени на търговците на дребно на продукти, свързани с отглеждането на бебета.

По време на проверката са допуснати редица закононарушения от страна на "Ивентас" ООД. Извършени са не едно, а няколко нарушения на задължението за оказване на съдействие по чл. 46 от ЗЗК в хода на извършената проверка на място, чрез които "Ивентас" ЕООД е затруднило провеждането й и напълно е възпрепятствало Комисията при упражняване на правомощията й по отношение на значителна и най-съществената част от търговските документи и кореспонденция на ответното дружество. "Ивентас" ЕООД не е предоставило своевременен достъп до служебна цифрова и електронна информация, в това число до служебния компютър и до електронна поща на управителя на дружеството.

Тъй като всички тези действия са стратегически и обективно свързани за постигането на един и същ противоправен резултат - възпрепятстване на процесната проверка на място в помещенията на "Ивентас" ЕООД, те са обединени в едно комплексно нарушение за неоказване на съдействие, за което е наложена една санкция.

КЗК определи имуществената санкция на "Ивентас" ЕООД в размер на 30 000 лв., който е в границите на максимално допустимия по закон размер от 1 % от общия оборот на дружеството, отговаря на характера и тежестта на нарушението и има превантивен ефект срещу бъдещи подобни нарушения, съобщават от регулатора.