Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ от 1 октомври 2020 г. от 24,72 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец - септември 2020 г., утвърдената цена на природния газ беше 22.46 лв./MWh.

Независимо от увеличението на цената на природния газ, цените на електрическата и на топлинната енергия остават непроменени.

При определянето на окончателната цена, по която общественият доставчик "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия КЕВР е взела предвид променените условия на договора с "Газпром экспорт", се казва в съобщение на регулатора.

Отразена е също така постъпилата информация за:

  • пазарните индекси на европейските газови хъбове към 30 септември 2020 г.,
  • средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за  септември 2020 г. на Европейската централна банка, както и
  • осреднените цени на алтернативните на природния газ горива/мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1%/, към 30.09.2020 г.

В утвърдената цена на природния газ от 24,72 лв./MWh са включени компонентите:

  • цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи,
  • за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ,
  • за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния природен газ.

Регулаторът отбелязва, че неговите правомощия са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества. При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ са отчетени общото количество природен газ за месец октомври 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.