"Топлофикация София" трябва да коригира начина на работа на абонатните станции в сградите, разпореди Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) след направена проверка. Енергийният регулатор дава срок до 30 септември тази година, за да бъде направена промяната.

Това стана ясно след проверка от страна на КЕВР, повод за която бяха сигнали на потребители, че сметките за април са били необичайно високи.

Автоматичните станции трябва да бъдат настроени така, че да не водят до преразход на енергия, тоест когато навън е топло, да се намалява и температурата.

"Целта е те да съответстват на топлинните режими на сградата, като осигурят необходимия микроклимат на жилищата и не допускат преразход на топлинна енергия. В същия срок "Топлофикация София" ЕАД трябва да представи в КЕВР утвърден температурен график за отоплителен сезон 2023/2024 г. В него следва да бъде отчетена динамиката на доставянето на топлинната енергия и предотвратяване на хидравличните и температурни сътресения по топлопреносната мрежа", обясняват от регулатора.

Проверката на КЕВР е показала също, че произведената топлинна енергия е отговаряла на нормите. Топлофикация е приложила правилно определената от регулатора максимална цена.

"Не са констатирани нарушения на качеството на топлофикационните услуги, предоставяни на абонатите на "Топлофикация София" ЕАД. За съответния период във фактурите на потребителите дружеството е приложило утвърдената на 1.07.2022 г. с решение на КЕВР цена на топлинна енергия".

Според действащата нормативна уредба формирането на месечните фактури на потребителите на топлинна енергия е извън регулаторните правомощия на Комисията. То се извършва по Методика за дялово разпределение на топлинната енергия, която е част от Наредбата за топлоснабдяването. Нормативният акт е издаден от Министерството на енергетиката, което е компетентният орган по извършване на контрол по неговото спазване.

"Регистрирани са общо 132 кратковременни прекъсвания, довели до спиране на топлоподаване на определени участъци от мрежата, но нито едно от тях не е било с продължителност над 48 часа. Обработени са 284 жалби на клиенти, като в тях няма данни за превишаване на нормативно допустимата температура на топлоносителя след абонатната станция".

Една от причините за нереалните сметки по данните на КЕВР е и фактът, че само 6% от абонатите в София плащат реални фактури, останалите плащат прогнозни сметки на базата на показания на уреди за дялово разпределение. Така, ако те са надплатили услугите, ще им бъдат възстановени парите при изравняването.

На 25 май председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изиска от ръководството на "Топлофикация София" да предостави изчерпателна информация за качеството на топлофикационните услуги през периода 1 април 2023 г. - 30 април 2023 г. От регулатора уточниха тогава, че повод за това са медийни публикации за високи сметки на абонатите на дружеството за месеца. В отговор до омбудсмана Диана Ковачева от "Топлофикация София" заявиха в края на месец май, че при определяне на месечните фактури през целия сезон се ръководят единствено от нормативната уредба.