Fitch Ratings (Fitch) повиши кредитния рейтинг на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД (БЕХ ЕАД) на 'BB+' със стабилна перспектива. Повишението на рейтинга е резултат от подобрение в самостоятелния кредитен профил на дружеството в следствие на стабилните финансови резултати, значителното намаление на задлъжнялостта, подобрената регулаторна рамка и силната подкрепа от едноличния собственик - държавата, се казва в съобщение на холдинга.

Fitch също така повиши рейтинга на неподчинения, необезпечен дълг на БЕХ ЕАД в чуждестранна валута (включително двете облигационни емисии с номинал от по 600 млн. евро, падежиращи съответно през 2025 г. и 2028 г.), до 'BB+' от 'BB'.

Рейтинговата агенция повиши самостоятелния кредитен профил на БЕХ ЕАД на 'bb' от 'b+', въз основа на по-високите печалби и по-нисък нетен дълг. Това се дължи на продължаващия процес по либерализация на електроенергийния пазар и завършената интеграция със съседните държави, което позволява групата да реализира ползи от високата цена на електроенергията. Кредитната агенция очаква нетният финансов ливъридж на компанията да остане стабилен през периода 2023-2025 г.

От агенцията посочват, че след приключване на планираната либерализация на енергийния пазар в България се очаква БЕХ ЕАД да продава цялото си произведено количество електроенергия на свободен пазар, което ще подобри рентабилността на групата.

Кредитната агенция отбелязва, че регулаторната рамка вече се е подобрила чрез създаването на Фонд "Сигурност на енергийната система", който успешно покри дефицитите, произтичащи от закупуването на енергия на регулирани цени и продажбата ѝ впоследствие на крайните потребители на по-ниски цени.