Човешките права са неразделна част от човешкото достойнство и важно предварително условие за просперитета на обществото. Като глобална компания, Филип Морис Интернешънъл работи за зачитането на човешките права вътре в организацията и по цялата верига на стойността.

Компанията отдава първостепенно значение на укрепването на човешките права и непрекъснатото интегриране на съображенията, свързани със защитата на човешките права, в стратегиите, политиките и бизнес практиките на компанията. Защитата и утвърждаването на правата на човека по цялата верига на стойността създава базисна среда и условия, в които заинтересованите страни, включително служителите по веригата за доставки, могат да се развиват и да създават стойност.

Филип Морис Интернешънъл се стреми да намали потенциалните негативни последствия и да се възползва максимално от всички възможности по веригата на стойността, така че да даде тласък на позитивна промяна. Изграждането на стабилна основа и интегрирането на организационни механизми, насърчаващи спазването на човешките права, са съществен компонент от бизнес подхода на компанията.

"Нашите усилия за защита, утвърждаване и зачитане на човешките права са в основата на множеството дейности и програми, описани в доклада. Всеотдаен мултифункционален екип, координира нашия подход, базиран на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека (UNGP) и структуриран в четири стълба: стабилна рамка на политиките, строг контрол, коригиране на пропуски, прозрачност", казват от компанията и допълват, че целта е носителите на правата (хората и общностите, чиито права може да бъдат засегнати от дейността или бизнес отношенията на Филип Морис Интернешънъл) да имат централно място във всичко, което тя прави. Полагат се непрекъснато усилия, за да бъдат гарантирани по-ефективно идентифициране на рисковете и предприемане на мерки за преодоляване на последствията от тези рискове по цялата верига на стойността, както и отговорно снабдяване със суровини.

Филип Морис Интернешънъл си поставя за цел до 2025 г. да проведе оценки на въздействието по отношение на човешките права (HRIA) в десет високорискови държави, където упражнява дейност. Тези оценки се осъществяват от независими специализирани организации, като се следват формални процедури, обвързани с Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека (UNGP). На базата на резултатите от оценките се изготвят съобразени с конкретната ситуация планове за действие, чието изпълнение се следи и отчита.

"Зачитането на човешките права е основен компонент от нашата идентичност и от начина, по който осъществяваме дейността си. Ние сме убедени, че Филип Морис Интернешънъл трябва да даде своя принос за зачитането и защитата на човешките права по света, като разработва и изпълнява стратегии и инициативи, целящи намаляване на негативното въздействие и постигане на позитивна промяна по цялата ни верига на стойността", казваСкот Каутс, старши вицепрезидент "Оперативна дейност".

В края на 2022 г. компанията представи актуализирана Декларация за намерения в областта на човешките права (Human Rights Commitment), в която ясно е разписан ангажиментът за зачитане на човешките права във всички дейности и бизнес отношения. Декларацията е актуализирана на базата на резултатите от осъщественото през 2020 г. идентифициране на най-належащите проблеми, свързани със защитата на човешките права и в нея се разглежда въздействието от провежданата бизнес трансформация, както и от променящата се регулаторна среда.

Целият текст на доклада можете да намерите тук.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България