ЧЕЗ Разпределение България стартира теренни проучвания по проект за опазване на живота на птиците, уязвими при досега с електропроводите, собственост на дружеството. Обходите и анализите са ключова част от проекта. Те ще позволят на партньорите по проекта ЧЕЗ Разпределение и Българското дружество за защита на птиците да получат допълнително информация за рисковите за птиците въздушни мрежи в западната част на България.

През настоящия сезон проучванията са съсредоточени в няколко зони от Натура 2000 зони, които са част от проекта - Свищовско-Беленска низина, Комплекс Беленски острови, Никополско плато, Златията, Врачански Балкан и Кресна.

Целта е полевите експерти да обхождат ежемесечно рискови за птиците въздушни електропроводи, които бяха предварително определени в специален анализ, изготвен от ГИС експерти на БДЗП и ЧЕЗ Разпределение България. Зоните на конфликт между птиците и електроразпределителната мрежа ще бъдат обезопасявани поетапно.

Двете дружества проведоха и първа от поредица срещи, чиято цел е разработване на стандарт за безопасен за птиците стълб. В срещата взеха участие и експерти от Министерство на енергетиката и Български институт по стандартизация.

Проектът "Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България" е с бюджет 2,65 млн. евро и е съфинансиран от програма Life на Европейския съюз. Изпълнението му е естествено продължение на дългосрочната политика на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и БДЗП за опазването на биологичното разнообразие - защита живота на птиците и осигуряване на възможност за безопасно гнездене. Проектът е сред номинираните на предстоящото годишно издание на Европейските бизнес награди за Екология за 2018 г.